Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8550
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEsin, Nurtr_TR
dc.contributor.authorAksayan, Eliftr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-11-01tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-18T17:37:26Z-
dc.date.available2015-08-18T17:37:26Z-
dc.date.issued2010-11-02tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8550-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Avrupa Birliği Erasmus programının mimarlık eğitimine etkisi, programa katılan öğrencilerin deneyimleri üzerinden analiz edilir. Bu analizin yapılabilmesi için, gelişimsel psikolojide genç yetişkinler olarak adlandırılan öğrenci gruplarının beklentileri, Erasmus programının sağladığı deneyimlerle tartışılır. Tartışma, gelişimsel psikoloji teorisyenlerinin aktardığı genç yetişkinlik beklentileri üzerinden yürür. Pilot bir çalışmada, kişilerin deneyimleri, yapılandırılmış açık uçlu sorular içeren görüşmeler ile belirlenir. İlk bulgular üzerinden hazırlanan alan çalışması anketi, bu beklentilerin karşılanmasına ilişkin durumu likert ölçekli ve açık uçlu sorular aracılığıyla ortaya koyar. Çalışmanın sonucu, Erasmus programının, programa katılan genç yetişkinlerin kişisel, eğitimsel ve mimari tasarıma yönelik beklentilerini karşılayarak mimarlık eğitimine olumlu katkılar sağladığını ortaya koyar ve programın mimarlık eğitimi açısından geleceğine ilişkin farkındalık getirir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the effects of the European Union Erasmus program to the architectural education is analyzed through the experiences of students which attended the program. In order to do this analysis, the expectations of the students who are considered as young adults in developmental psychology, are compared with the experiences that the Erasmus program provides, using mobility as a tool. The discussion stands on the theories of developmental psychology about the expactations in young adulthood. In a pilot study, the experiences of the students and their expactations are specified with interviews containing structured open ended questions. Using this pilot study, a survey containing both likert scaled questions and about the expactations of social, educational and architectural aspects is formed as a case study. The results of the survey shows that the Erasmus program has positive effects on architectural education for it corresponds to the expactational aspects of the young people who join the program.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectErasmus programıtr_TR
dc.subjectHareketliliktr_TR
dc.subjectDeneyimtr_TR
dc.subjectBeklenti Gelişimsel Psikolojitr_TR
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectErasmus Programen_US
dc.subjectMobilityen_US
dc.subjectExperienceen_US
dc.subjectExpactations Developmental Psychologyen_US
dc.titleAvrupa Birliği Erasmus Değişim Programı’nın Mimarlık Eğitimine Etkisinin Öğrenci Deneyimleri Üzerinden İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe Analysis Of The Effects Of The European Union Erasmus Program On Architectural Education Through Student Experiencesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Ortamında Mimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Design Computingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11106.pdf823.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.