Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8530
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGökmen, Gülçin Pulattr_TR
dc.contributor.authorAk, Nükhettr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-18T17:37:18Z-
dc.date.available2015-08-18T17:37:18Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8530-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, “Geleceğin Konutu” hem konut mimarlığının geçmişteki ve günümüzdeki durumunun bir göstergesi, hem de gelecekteki yöneliminin habercisi olarak ele alınmaktadır. Araştırma kapsamında “geleceğin konutu”nun tasarlanmasında ortaya çıkan kavramlara ve bu kavramların değişimlerine değinilmektedir. Ütopyalardan başlayarak tarihsel süreç ve bu süreçte etkili olan konut tasarım kavramları üzerinde durulmakta, günümüzde konut tasarımının mevcut durumunun değerlendirilmesi üzerinden gelecek öngörülerine yer verilmektedir. Tez kapsamında “geleceğin konutu”nun mimari gelişiminin incelenmesi, örnekler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Konutun çok yönlü yapısı, konut tasarımında mevcut çevresel, teknolojik ve sosyal koşullar tarafından belirlenen pek çok tasarım kavramının rol oynamasını gerektirmiştir. Yapılan literatür araştırması sonucunda “geleceğin konutu” tasarımının süreç içinde farklı tasarım kavramları doğrultusunda şekillendiği, günümüzde ise sürdürülebilirlik, esneklik ve hareketlilik kavramlarının 21. yüzyıl “geleceğin konutu” tasarımlarında temel yaklaşımları oluşturduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis study, “The House of Future” is considered both as an indicator of the current state and a precursor of its future direction for the house architecture. In the scope of this project, the concepts that effect the design of “the house of the future” are mentioned. Beginning from the utopias, historical course of the house design and the related concepts are examined and forecasts are made from the evaluation of the current status. In the scope of this thesis study, development of the house of the future’s architecture is examined through the examples. The versatile structure of the subject meant that many factors determined by environmental, technological and social conditions play a role. The literature search showed that the design of the house of future were shaped with different concepts in the history and today the fundamental concepts for the 21st century in the field are sustainability, flexibility and mobility.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectgeleceğin konututr_TR
dc.subjectkonut tasarımıtr_TR
dc.subjectütopyatr_TR
dc.subjectakıllı konuttr_TR
dc.subjecthareketli konuttr_TR
dc.subjectsürdürülebilir konuttr_TR
dc.subjecthouse of the futureen_US
dc.subjecthousing designen_US
dc.subjectutopiaen_US
dc.subjectsmart houseen_US
dc.subjectmobile houseen_US
dc.subjectsustainable houseen_US
dc.titleGeleceğin Konutu Tasarımlarında Ortaya Çıkan Kavramların Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermining The Emerging Concepts For The House Of The Futureen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Ortamında Mimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Design Computingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4435.pdf12.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.