Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8528
Title: Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımlarının Stratejik Kullanımının Değerlendirilmesi
Other Titles: Eveluating The Strategic Use Of Cad Software
Authors: Şener, Sinan Mert
Aydoğan, Ümit
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Bilgisayar Destekli Tasarım
Strateji
Stratejik Kullanım
Etkili Kullanım
AutoCAD
Design
Computer Aided Design
Strategy
Strategically Usage
Efficient Usage
AutoCAD
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma bilgisayar destekli tasarım programlarının stratejik kullanımını irdelemek amaçlı yapılan dört değişik tipte anket çalışmasını içermektedir. Bu anketler BDT programlarının kullanıcılar tarafından ne kadar etkili ve verimli kullanıldığını anlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Yapılan literatür çalışması sonucunda, BDT programları genel yapısı, tarihçesi, kullanımlarına göre gruplandırılması gibi genel tanımlar çalışmanın ikinci bölümünde, stratejik kullanıma ilişkin veriler, değerlendirmede kullanılacak olan stratejik kullanım kriterleri ise, üçüncü bölümde açıklanmıştır. Yapılan anket çalışmalarının bulguları, tablolar ve grafikler ile çalışmanın dördüncü bölümünde detaylı olarak irdelenmiştir. Sonuç olarak ise, BDT programlarının stratejik kullanılmasına engel durumlar, yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler neticesinde belirtilecektir. Bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına ve BDT programlarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayacağı düşünülen noktalar belirtilecek ve bu konuda değerlendirmeler yapılarak, gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulacaktır. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda yapılan çalışmanın, bilgisayar destekli tasarım programının stratejik kullanımı alanında özgün, ileriye yönelik çalışmalarda altyapı oluşturacak nitelikte olduğu gözlenmiştir.
This study contains four different types of survey study which aims to mention the strategical usage of the computer aided design programs. These surveys consist of questions which aim to understand that how efficient users use CAD programs (Computer Aided Design Programs) As a result of literature research; general definitions like the structure and short history of the CAD programs and making groups due to the usage in second chapter, datasets about strategical usage of AutoCAD and strategical usage criteria for evaluation in third chapter are mentioned. Datasets obtained from research are explained with detailed tables and graphics in forth chapter. Finally, obstacle situations for strategical usage of CAD programs are mentioned as a result of dataset obtained from research. Points, thought that provide possibility for elimination these impediments and efficient usage of CAD programs is defined and some suggestion is given for the future studies. The comparison of the results with the examples given in the literature, it is agreed that the work has unique features in strategic use of CAD systems, and has substructure for future works.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8528
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4185.pdf9.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.