Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8526
Title: Bir İletişim Ortamı Olarak Kent: İletişim Aktivitesi Olarak Bienal Ve İstanbul Örneği
Other Titles: City As A Communication Place: Biennial As A Communication Activity And Istanbul Case
Authors: Kahvecioğlu, Nurbin Paker
Yusufoğlu, N. Tuba
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: İletişim
Kent
Kentsel Mekan Aktiviteleri
İstanbul Bienalleri.
Communication
The City
The Urban Place
The Urban Place Activity
Istanbul’s Biennials.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir “iletişim” ortamı olarak kent ve kentteki çeşitli iletişim biçimleri incelenmiştir. Kentteki çeşitli iletişim elemanları, taşıdıkları iletişim dizgeleri dolayısıyla önemlidirler. Çoğunlukla özenle tasarlanan bu elemanlar kent estetiğine katkıda bulunurken (tersi de söz konusu olabilir), kentin bir simgesi haline de gelebilirler. Farklı deneyimler, algılar sunabildikleri gibi, merak uyandırıcı etkileriyle yeni kavramlar, duygular ve düşünceler iletirler. Kent içindeki çeşitli sanatsal&kültürel, politik ve mimari aktiviteler ise; insanların bulundukları ortamla etkileşim içinde olmaları için son derece önemlidir. Bunların yanı sıra, bu tür aktiviteler, insana/kentliye farklı deneyimler, algı çeşitliliği yaşatır, eleştirel ortam sunar. Bu anlamda makro ölçekte bireyler ile kent arasında iletişim biçimleriyle, kent kimliğine, kent kültürüne ve kent estetiğine katkı sağlanır. Bu bağlamda; doğru mesaj veren, iletişimi yüksek, çeşitli araçlarla ve aktivitelerle biçimlenen kentsel mekanlar, olumlu yönde iletişim gerçekleştirirler. Bireylerin topluma ve kültüre entegre olmasını sağlarken, bir yandan da mevcut kültürel değerlerin yükseltilmesinde rol oynar. Bu anlamda yaşam kalitesinin etkilenmesi söz konusudur. Peki, sanatsal&kültürel aktiviteler, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ne yönde bir rol oynamaktadır? Sanat aracılığıyla kent, mimari ve insan/kentli ile iletişim kurulan platformlar olan bienaller, ne yönde bir iletişim dizgesi taşımaktadır? Bu çalışmada konunun ele alınış biçimi “iletişim elemanları” (araçları) ve “iletişim aktiviteleri” (eylemleri) şeklinde olmuştur. Konu, sanatsal ve kültürel iletişim aktivitelerinden olan İstanbul Bienalleri kapsamında daraltılarak derinleştirilmiştir. İstanbul Bienalleri için şu sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır; * Bienallerin kentle kurduğu iletişim biçimleri nelerdir? Kent algısını ne yönde etkilemekte ve kente ne gibi katkıları olmaktadır? * Bienallerin gerçekleştirildiği mekanla kurduğu iletişim biçimleri, bu mekanların seçilme nedenleri ve mimarlığa katkıları nelerdir? * Bienallerin kentli /insan ile kurduğu iletişim biçimleri ve kentliye katkıları nelerdir?
In this thesis, city and communication styles of the city researched as a “communication” place. Different communication elements in the city are important for their communication systems. Carefully designed elements give positive effect to city aesthetic, at most, they may become a symbol of the city. These elements present different experiences, perceptions, moreover, they provide new concepts, imotions and ideas. Different artistic&cultural, political and architectural activities in the city are important for the interactive between citizien and the city. On the other hand, these kind of activities offer to citizien different experiences, perceptions and argumentative surroundings. In this manner, communication styles between citizien and city present positive effect to city identity, city culture and city aesthetique at macro scale. In this context, urban places which have high communication ability, giving correct messages and shaped with different activities and elements; verify positive communication. Providing integration of citizien to society and culture, on the other hand, it increases the existing cultural values. So, it is related with life quality. What is the role of the artistic&cultural activities in the life quality incrementing?What kind of communication system is carried by biennials that are platforms of communication between city, architecture and citizien?
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8526
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3799.pdf8.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.