Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8523
Title: Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım Ve Yaratıcılık
Other Titles: Computer Aided Architectural Design And Creativity
Authors: Çağdaş, Gülen
Kuzgun, Tuba
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Bilgisayar destekli tasarım
evrimsel tasarım
yaratıcılık
Computer Aided Design
Evolutionary design
Creativity
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bilgisayar destekli mimari tasarım alanında günümüze değin geliştirilmiş olan birtakım tasarım yaklaşımlarını irdelerken bilgisayarların mimari tasarımı destekleyici potansiyelini ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu kapsamda, bilgi-tabanlı tasarım sistemleri; tasarım bilgisinin temsili, olası tasarım çözümleri uzamını insanın pratikte çoğu zaman keşfedemediği kadar geniş ölçekte tarayabilme kapasitesine sahip olması gibi birtakım avantajları dolayısıyla bilgisayar destekli tasarım yaklaşımının gelişme sürecinde önemli bir yer edinmiştir. Mimari tasarım sürecinin keşfedici ve yaratıcı özelliği bilgisayarların birtakım çıkarsama ve kontrol mekanizmalarıyla donatılmasını gerektirmektedir. Bilgisayarın öğrenme ve karar olma gibi kapasitelerle desteklenebilme olasılığı bilgisayar ortamında yaratıcı mimari tasarıma ulaşma anlamında önemli ufuklar açmaktadır. Genetik evrimsel tasarım sistemleri bu kapsamda günümüzde en umut veren bilgisayar destekli tasarım yaklaşımları olarak görülmektedir. Bu sistemler, biyolojik evrim kurallarını, benzer temsil mekanizmaları kullanarak, bilgisayar ortamındaki tasarım sistemine adapte ederken, evrimleşen tasarımlar üzerinden sürpriz tasarım çözümlerine ulaşmayı hedeflemektedir. Bilgisayar destekli tasarım anlamında oluşturulmuş örnek modeller, insan tasarım süreçlerinde ortaya çıkan yaratıcılıkla eşdeğer bir kriter kapsamında değerlendirilmemelidir. Bilgisayar destekli tasarım için en yüksek seviyedeki amaç olan yaratıcılık kavramını, bilgisayar ortamında sürpriz ve yenilik üretmedeki başarı olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır.
In this study the objective is to search the potantial capacity of computers to intensify architectural design while analizing the design approaches of some of the sample models in the computer aided architectural design research area. In this content the knowledge-based design systems have had an important role in the development process of the computer aided design systems because of the advantage of knowledge representation and the exploration capacity of possible design solutions space. The exploratory and creative nature of the architectural design needs to be supported by some reasoning and kontrol mechanisms in the computerization process. The possibility of sustantion of computers with some learning and desicion making capacities is important in order to achieve the creative cpmputer aided design. In this sense the genetic evolutionary design systems are one of the most promising approach in the computer aided design view. This systems aim to achieve surprise design solutions through the evolutioning designs by adapting biological evolution rules with the similar representation techniques to the computerized design process. The instances of computer aided design models are not to be evaluated by means of a creativity criteria equivalent to the creativity of human design process. The creativity notion of computer aided architectural design have to be appreciated by means of the success in producing surprises and innovation in the computerized design process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/8523
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2738.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.