Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8521
Title: Konut Tasarımında Yeni Kavramlar Ve Tek Ev Mimarisindeki Biçimsel Yansımaları
Other Titles: New Concepts On House Design And The Formal Reflections Of The Single-family Houses
Authors: Turgut, Hülya
Acar, H. Ece
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: 20. yy
Tek ev
Değişim
Biçim
Tasarım kavramları
Biçimsel yaklaşım
20th Century
Single-family house
Change
Form
Design concepts
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, toplumların yaşam biçimlerini yansıtan ve yüzyılların deneyim ve birikimi ile şekillenen konut tipolojilerinden biri olan tek ev olgusunun biçimsel gelişimi ele alınmaktadır. yirminci yüzyıl başından itibaren süregelen değişim kavramının etken olduğu mimari eğilimler paralelinde tek evin biçimsel ifadesinde etkili olan tasarım kavramlarına değinilmektedir. Tek ev olgusunun biçimsel gelişimi incelenirken biçim kavramı; mekan, yüzey ve kütle kurguları ile tanımlanmaktadır. Tez kapsamında Türkiye’de tek ev olgusunun mimari gelişiminin incelenmesi, görsel veriler ışığında gerçekleştirilmiştir. Toplumların çok yönlü etkileşimleri sosyal yaşamda ve buna paralel olarak mimari tasarımda çok farklı eğilimlerin söz konusu olmasını gerektirmiştir. Bu nedenle tek ev oluşumunda günümüzde etkili olan tasarım kavramları bu çok yönlü mimari eğilimler çerçevesinde oluşmaktadır. Bu inceleme sonucunda görülmüştür ki, aynı dönemde farklı mimari eğilimler bir arada bulunabilmektedir. Türkiye’de tek ev biçimsel gelişim sürecinde uluslararası yaygınlık kazanmış modern özellikler çoğunlukla etkisini sürdürmektedir.
The aim of this study is to consider the formal development of the single-family houses (villa), which is shaped by experimentations and knowledge of the centuries. , the design concepts of the twentieth century s architectural inclinations, which are under the effect of change concept are argued. Considering the development of the single-family house, form is described by space , surface and mass organizations. The method of this study on the architectural development of the single-family house concept in Turkey, is limited within the evaluation of their visual images. The versatile interactions of the societies cause different inclinations in the social life and consequently in the architectural design. Therefore, the design concepts, which are effective in this time, are formed in the frame of these different inclinations. In the conclusion of this research, it is seen that, different architectural inclinations could exist in the same periods. In the formal process of the development of the single-family houses, modern inclinations, which are prevalence in international atmosphere, usually continues their effects.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/8521
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2719.pdf6.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.