Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8515
Title: Endüstrileşmiş Çatı Bileşenleri Üzerine Bir İnceleme
Other Titles: A Study Of Industrialized Roof Components
Authors: Şener, Hasan
Turgay, Fatma Müge
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Çatı
çatı bileşenleri
tasnif sistemleri.
Roof
Components of roof
assortment systems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bir yapı bileşeni olan çatılar, yapının üst kabuğunu oluşturmak açısından geniş fonksiyonlara sahiptir. Çatıların bu fonksiyonları yerine getirmesi için üretilen malzeme, eleman ve uygulama teknikleri artmaktadır. Bu gelişmeyle birlikte çatıların uygulanması birçok çeşit ve özellikte olabilmektedir. Böylelikle, kullanıcılara geniş çatı seçenekleri sunma fırsatı doğmaktadır. Bu çalışma, genelde endüstrileşme bağlamında, binaların çatılarını yapı bileşenleri olarak irdelemek, özelde ülkemizdeki çatı bileşenlerinin tasarımcı-uygulamacılar açısından durumunu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. Bu bölümde çatının yapıdaki yeri anlatılmakta, gelişen yapı teknolojisi ve yapı malzemesi endüstrisinin çatı alanında tasarımcı ve uygulamacıya getirdikleri belirtilmektedir. İkinci bölümde, çatı ve çatı bileşenlerinin tarihsel gelişimi ve binanın endüstrileşme süreci anlatılmaktadır. Binanın endüstrileşmesiyle birlikte meydana gelen bileşenlerin yapı içerisindeki yeri ve bileşen ailelerinin oluşumu belirtilmektedir. Üçüncü bölümde, çatının genel tanımı, çatıda sınıflandırmalar, çatı tipleri ve çatı bileşenleri tanımlanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, ülkemizin ve çeşitli diğer ülkelerin yapı katalogları tasnif sistemleri bulunmaktadır. Dördüncü bölümde, Türkiye’de endüstrileşmiş çatı bileşenleri konusu ele alınmaktadır. Bu bölümde yapılan alan çalışmaları, envanter föyleri, yüz yüze görüşmeler kısaca anlatılmakta ve yorumlar yapılmaktadır. Beşinci bölümde, envanter föylerinden çıkabilecek sonuçlar anlatılmaktadır. Bu föylerde, Yapı Kataloğu 2000 kitabında bulunan çatı bileşenlerinin çatıdaki yeri, özellikleri, uygulama teknikleri vb. bulunmaktadır. Ek’lerde yapı katalogları tasnif sistemlerinin genel ve çatıya ilişkin olan sınıflandırma tabloları, çatı bileşenlerine ve çatı sistemlerine ilişkin envanter föyleri, envanter föylerinde bulunan elemanların üretici ve distribütör firmalarının isimleri ve iletişim bilgileri yer almaktadır.
Roofs are building components which have wide functions despite of being an upper shell of an building. To provide its functions, the progress in materials, components and the techniques of applications are developing day by day. With this development, applications in the roofing systems have had wide varieties and proporties in the building technology. This thesis aims to search the roof of the buildings as a building component in the process of industrialization, and specially analyse the situation of the roof components in our country by the designers’ and the appliers’ view. Thesis includes five main chapters. First chapter is the introduction part. Here has been explained the place of the roof in a building and also have been defined the advantages of the development of the building technology and the building materials industry for the designers and the users in the field of roofing systems. In chapter two, the history of the roof and its components, the process of the industrialization of the building have been explained. And, the place of the components in a building and the formation of the family components have been defined. In chapter three, the general definition of the roof, classifications, types of roofs and the roof components in the building system have been explained. Furthermore, this chapter contains the assortment systems in our building catalogue and the others in other foreign countries. In chapter four, the subject of the industrialized roof components in Turkey has been discussed. In this part of the study, inventory sheets, interviews and the investigations have been explained shortly. In chapter five, the results that can be occured from the inventory sheets which are in the appendix, have been defined. In these sheets, all the roof components from the Building Catalogue have been searched. The sheets include all the components’ properties, their places in the roofs, application techniques etc. In the appendix, tables of general and roofing assortment systems of the building catalogues, the inventory sheets of roof components and systems, the company names and contact informations have been presented.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8515
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2165.pdf4.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.