Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8510
Title: Konut Ve Yakın Çevresinde Kalite Kavramının Deprem Sonrası Kalıcı Konutlarında Değerlendirilmesi: Yalova Subaşı Kalıcı Deprem Konutları Örneği
Other Titles: Evaluating The Concept Of Quality And Variables Of The Domicile And Its Near Environments :yalova Subasi Permanent Earth Quake Housing Example
Authors: İnceoğlu, Mine
Taşpınar, Burçak
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Konut ve Yakın Çevresinde Kalite
Kalıcı Deprem Konutları
Subaşı Örneği
Quality in the domiciles and near environment
Housing and Permanent Earth Quake Housing
Yalova-Subaşı Example
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, konutta ve yakın çevresinde kalite kriteri olarak, kullanıcıların memnuniyet değerleri incelenmiş, bu konudaki benzer karşılaştırmalı araştırmalar da örnek alınarak, deprem sonrası kalıcı afet konutu kullanıcılarında yapılan gözlem ve anketlerle; ortaya çıkan sonuçlar örnek araştırmalarla karşılaştırılarak kullanıcıların kalite kavramı ve bu kavramın değişimi irdelenmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlarınkaliteli konutları ve konut çevrelerinin tasarlanması ve uygulanmasında yol gösterici olması beklenmektedir.
In this study; human expectation values, was analized as the housing and near environment quality criterions. A new public survey in the Yalova-Subaşı permanent earthquake housing area was made by evaluating some similar after used examples.The chances in the quality concept and its variables and also the advanced qualified problems of Yalova-Subaşı Permanent Earth Quake Housing and ıts surrounds was analized .The data obtained from the research which carried out from the evaluation of the case study was will be expected to meet the demands in production and access progresses of domiciles and disaster housing.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/8510
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1804.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.