Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8482
Title: Mimari Tasarımda Yaratıcılık Ve Cinsiyet
Other Titles: Creativity In Architectural Design And Gender
Authors: Arı, Y. Hülya
Akgün, Asiye
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Yaratıcılık
Tasarım
Tasarım süreci
Cinsiyet
Creativity
Design
Design process
Gender
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yaratıcılık ve tasarım süreçleri ile cinsiyet kavramlarının, ortak nokta olan mimarideki ilişkileri incelenmiştir. Toplumsal alandaki cinsiyet sorunsalının, mimarlık disiplinindeki yansıması arasında paralellik görülmektedir. Yaratıcılık, cinsiyete bağlı görülmemekle birlikte yaratıcılığın kısıtlandığı durumlar bakımından, cinsiyetler arasında farklılıklardan söz edilebilir. Tasarım sürecine konu olan bu farklılıklar, sonuç ürüne yansıyabilmektedir. Bu kapsamda yapılan alan çalışması ile tasarım süreçlerine ilişkin farklılık gösteren noktalar, bireysel yorumlara dayalı olarak sunulmuştur. Tasarımın cinsiyetleştirilmesi kavramı, mimarlar tarafından algılanmamakla beraber, varolan bir olgudur. Tasarımcıların, tasarımcı kimliklerinin, cinsiyetlerinin önüne geçtiği gözlemlenmiştir. Çalışmada, herhangi bir cinsiyet ayırımı yapılmamaktadır. Farklılık kavramı ancak bireysellikten kaynaklanabilir. Mimari alanda kadınların geri planda olma nedenleri araştırılmış ve bunun toplumsal kaynaklı olduğu görülmüştür.
In this study the relation between the creativity and design process , and the concept of gender in architecture which is their common point is examined. The problematic of gender in social platform have parallel points with its reflections in architectural discipline. We can tell that there are some differences between the genders from the way in which creativity is restricted although it is not in direct connection with gender. These differences is a concept which continues throughout the design process and the result can be reflected to the product. In this aspect ,the points which are different for the field study and design process is presented according to the individual interpretations. The concept of engendering the design is a present phenomenon although it is not perceptional to the architects. It is observed that the designers’ “identity of designer” come before their gender. There is no difference of gender in this study. The concept of discrimination comes from individualism. The reasons, why the women are not as popular as the men are in architectural field , were searched and it was understood that the reason was based on social origin.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/8482
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1798.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.