Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8384
Title: Katkılı Pet Ve Pvc Atıklarının Seçimli Olarak Ayrılmasına Yönelik Yüzey Özelliklerinin Araştırılması
Other Titles: Role Of Surface Characteristics On Selectively Separation Of Pet And Pvc Wastes
Authors: Güney, Ali
Özdilek, Cihan
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: PET
PVC
ayırmak
flotasyon
zeta
potansiyel
yüzey
gerilim
temas
açı
PET
PVC
separation
flotation
zeta
potential
surface
tension
contact
angle
Issue Date: 8-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Plastikler atıldığı zaman doğada uzun süre varlığını sürdürerek toprağın ve suyun kirlenmesine neden olmaktadır. Plastiklerin kullanımının artış göstermesi bunun geri dönüşümünü de son yıllarda gündeme getirmiştir. Plastiklerin içerisinde geri kazanılması konusunda en dikkat çeken iki plastik türü vardır; bunlar PET ve PVC’dir. PVC’nin zehirli gazlar ve hidroklorik asit salınımı yapması sebebiyle, çevreye olabilecek zararlarını önlemek adına PET ve diğer plastiklerden ayrılması önem kazanmıştır. Yüzey özelliklerinden faydalanarak PET ve PVC’yi seçimli olarak flotasyon yöntemiyle ayırmak mümkündür. Plastiklerin hepsi doğal hidrofobiktir, bu sebeple plastikleri hidrofilik yapmak amacıyla plastikleştirici reaktifler kullanılarak yüzey özellikleri değiştirilir. İki plastikten birisi hidrofilik yapılarak bastırılırken diğerinin köpüğe tutunarak yüzdürülmesi sağlanır. Kullanılmış plastiklerin ayrılmasında flotasyon yöntemi uygulanabilirliği ve ucuz olması ile en çok tercih edilen yöntemdir. Bu çalışmada amaç, PET ve PVC’nin elektrokinetik potansiyel, temas açısı ve yüzey gerilimi özelliklerinin ile Lignin Alkali ve Dietylene Glycol Dibenzoate reaktiflerinin adsorpsiyon mekanizmasının flotasyonla seçimli olarak ayrılmaları üzerindeki etkilerini belirlemektir.
When the plastics are left in the nature, they exist for a long time without decomposing, thus cause soil and watery pollution. Since the consumption of plastic materials has risen, their recycling has been an important subject in recent years. PET and PVC are among important plastics in all kinds of plastics. Because PVC releases harmful gases and hydrochloric acid, it should be separated from PET and other plastics. PET and PVC can be separated selectively by flotation method depending on their surface characteristics. All plastics are naturally hydrophobic, therefore plasticizer reagents are used to change the plastics’ surface characteristics in order to make them hydrophilic. As a result, they can be separated while one of these plastics is hydrophilic and sinks; the other one attaches on bubbles and floats. The aim of this research is to examine their surface characteristics such as electrokinetic potential, contact angle, surface tension and adsorption mechanisms of Lignin Alkali and Diethylene Glycol Dibenzoate affecting on selective separation, since flotation is the most preferred method because of its application and low costs for seperating PET and PVC wastes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8384
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11473.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.