Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8375
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBulut, Gülaytr_TR
dc.contributor.authorCeylan, Adnantr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-07-01tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-12T14:00:58Z-
dc.date.available2015-08-12T14:00:58Z-
dc.date.issued2009-07-06tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8375-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu tez kapsamında, % 20 bakır içerikli, konsantrelerin elde edilmesinin yanı sıra, elde edilen bu konsantrelerin çinko içeriğini %4 altına düşürmek amacıyla birtakım deneyler yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, toplayıcı cinsi, miktarı, pH ve öğütme boyutunun etkisi araştırılmıştır. Flotasyon deneylerinde Kollektör olarak Aerophine 3418 A (Sodyum izobutil dithiofosfin), KEX ( Potasyum Etil Ksantat), Aerofloat 211 (Sodyum izopropildithifosfat), Köpürtücü olarak ise MIBC (Metil izobütil karbinol) kullanılmıştır. Bastırıcı olarak dekstrin, kostik nişasta, Sodyum meta bi sülfit, sodyum silikat, çinko sülfat etkileri araştırılmıştır. Ayrıca aktif karbonun flotasyon üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Sonuç olarak, toplayıcı cinsi, miktarı ve öğütme boyutunun zenginleştirmeye olan etkisinde, tezin amacına en uygun toplayıcının dithifosfin kökenli Aero 3418 A, miktarı 50 gr/t ve tane boyutunun 53 µm olduğu tesbit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis , a series of tests were done for obtaining concentrates with 20 % copper as well as decreasing the zinc content of concentrate below 4%. For this aim, the effects of collector type, collector amount , pH and sieving size were investigated. In flotation tests, Aerophine 3418A (Sodium Isobutyl Dithiophosphine), KEX (Potassium Ethyl Xanthate) and Aerofloat 211 (Sodium Isopropyl Dithiophosphate) were used as collector and MIBC (Methyl Iso Butyl Carbinol) were used as frother. The effects of depressants dextrin, coastic starch, sodium metabisulphide, sodium silicate, zinc sulphate were investigated. Additionally the effect of activated carbon on flotation were investigated. As a result of flotation experiments, optimum conditions are found at collector type of dithiophosphinate Aero 3418 A, optimum amount of collector 50 g/t, and the optimum particle size of 53 µm.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectFlotasyontr_TR
dc.subjectToplayıcıtr_TR
dc.subjectBastırıcıtr_TR
dc.subjectFlotationen_US
dc.subjectCollectoren_US
dc.subjectDepressanten_US
dc.titleSiirt-madenköy Bakır Cevherinin Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeConcentration Of The Siirt-madenköy Ores With Flotation Methoden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentCevher ve Kömür Hazırlamatr_TR
dc.contributor.departmentMineral and Coal Processingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9687.pdf8.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.