Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8370
Title: Ultrasonik Titreşimin Kil Çöktürmesinde Etkisinin İncelenmesi Ve Klasik Çöktürme Yöntemleri İle Karşılaştırılması
Other Titles: Investigation Of Effect Of Ultrasonic Treatment On The Sedimentation Of Clays And Comparison To Conventional Methods
Authors: Önal, Güven
Özer, Mustafa
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Kil
Çöktürme
Flokülasyon
Ultrasonik
Clay
Sedimentation
Flocculation
Ultrasonic
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada;kil çöktürme işlemlerinde, ultrasonik titreşim ilk defa kullanılmıştır. Değişik çökme koşullarında, kil numunelerininin çökme karakteristiklerini karşılaştırmak amacıyla, doğal ortamda ve ultrasonik titreşim etkisinde, çöktürme deneyleri yapılarak, pülpte katı oranı, flokülant ilavesi ve ultrasonik titreşim uygulaması gibi parametreler incelenmiş, optimum çöktürme koşulları tespit edilmiştir. Ultrasonik titreşim uygulaması ile yapılan çöktürme işlemi, tüm pülpte katı oranlarında, doğal ortamdaki çöktürmeye göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Ultrasonik ortamda ve doğal ortamda flokülant ilavesinin, çöktürme hızında, belirgin bir artış sağladığı görülmüştür. Çöktürme işlemini hızlandıran flokülant miktarları, doğal ortamdaki çöktürmede çok büyük değerler olmakla birlikte, ultrasonik titreşim etkisinde, az miktarda flokülant ilaveleri en iyi sonucu vermektedir. Ultrasonik titreşim uygulaması ile, çöktürme süresi yarı yarıya azabilmekte ve çöktürme sonu pülpte katı oranı belirgin şekilde artmaktadır.
In this study, ultrasonic treatment is purposed to be used as a first time in the sedimentation of clay. Sedimentation experiments are performed at the natural and ultrasonic media in order to compare the sedimentation characteristics of clay samples in different settling conditions. The effects of several parameters such as pulp density, flocculant addition and ultrasonic treatment on the sedimentation of clay are investigated and the optimum settling conditions are determined. Apication of ultrasonic treatment gave better results than the ones in natural medium in all pulp densities. Remarkable increases are observed in the settling rates with the flocculant addition in either natural or ultrasonic medium. Flocculant additions for enhancing the sedimentation were extremely high in natural medium, however with the small amount of flocculant addition in ulltrasonic medium gave the best results. Settling time was almost reduced by half and the final pulp density was remarkably increased with the application of ultrasonic treatment.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/8370
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1631.pdf4.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.