Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8238
Title: Kapalı Mekânların Akustik Tasarımında Ses Güçlendirme Sistemlerinin Uygulanma Koşulları
Other Titles: Application Specifications Of Sound Reinforcement Systems For Indoor Acoustical Design
Authors: Demirkale, Sevtap Yılmaz
Özyıldırım, Mehmet Cevat
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: Ses güçlendirme sistemleri
elektro akustik
hoparlörler
reinforcement systems
electro acoustics
loudspeakers
Issue Date: 31-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde ses güçlendirme sistemleri mimari akustik tasarım uygulamalarının çoğu için nerede ise vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Mimari akustik ve ses mühendisliği disiplinlerinin birbirleri ile olan ilişkileri incelendiğinde, her iki tarafın da başarısının bir diğerine bağlı olduğu açıkça görülebilir. Bu çalışmanın amacı kapalı bir mekânın mimari akustiğine destek olacak şekilde bir ses güçlendirme sisteminin tasarım koşullarını içeren ve mimarlara yardımcı olması hedeflenen bir kılavuz oluşturmaktır. Çalışmanın 2. Bölümünde sesin temelleri açıklanmış, tek boyutlu dalga denklemi, üç boyutlu dalga denklemi ve basit kaynaklar ile bitişik düzlemsel kaynaklar tanımlanmıştır. 3. Bölümde ses güçlendirme sistemlerinde kullanılan hoparlör, mikrofon ve amfiler tanımlanmış, hoparlörlerin kapalı mekânlardaki durumları; odaların hoparlörlere etkileri, odalardaki yankı ve kritik mesafe, ses güç yayılımı düzeltici tedbirler ve faz ve zaman konuları ele alınmıştır. 4. Bölümde ses güçlendirme sistemlerine ihtiyaç duyulan yerler tanımlanmış, ses güçlendirmenin temelleri, ses görüntüsü, hoparlör konumları, bilgisayar destekli ses sistemi tasarımı ve elektronik mimari konularına değinilmiştir. 5. Bölümde kapalı mekânların akustik tasarımında ses güçlendirme sistemlerinin yeri başlığı altında yayım iletim ve algılama modelleri tanımlanmış, hedefler ve sorunlar belirtilerek tasarıma özel koşullar, tasarıma özel cevaplar, kanal/sistem tipleri ve sistem alt bölümleri detaylandırılarak bir tasarım için gerekli tüm öğeler değerlendirilmiştir. 6. bölümde ise ses güçlendirme sistemi tasarımıyla ilgili koşulları belirlemek üzere sorulacak tüm sorulara alınacak cevaplar doğrultusunda tasarım detaylarının nasıl şekillendiği açıklanmıştır.
Today, sound reinforcement systems are necessary for most of the architectural acoustics design applications. When the relationship of architectural acoustics and sound engineering disciplines is examined, it is clear that the success of both disciplines is dependant upon the other’s. The aim of this thesis is to define the application specifications of sound reinforcement systems to assist the indoor architectural acoustics and be a helpful guide for architects. In Chapter 2, fundamentals of sound are described, one dimensional wave equation, three dimensional wave equation, simple sources and coherent planar sources are defined. In Chapter 3, the basic components of sound reinforcement; loudspeakers, microphones and amplifiers are defined, loudspeakers in rooms, room influences, room reverberation and critical distance, sound power radiation, corrective measures, phase and time subjects are covered. In Chapter 4, the spaces that need reinforcement systems are described, fundamentals of sound reinforcement, sound image, loudspeaker placement, computer aided sound system design and electronic architecture are defined. In Chapter 5, under the header of the importance of sound reinforcement systems for indoor acoustical design, emission, transmission and reception models are defined, goals and challenges are described, specifications, specific answers, channel/system types and subsystem types are described in detail. In Chapter 6, all the answers to specific questions that will shape the specifications of sound reinforcement system design are covered.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8238
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10951.pdf5.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.