Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7794
Title: Jıb Kren Tasarımı Ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi
Other Titles: Design And Analysis With Finite Element Method Of Jib Crane
Authors: Gerdemeli, İsmail
Taşdemir, Buğra
432310
Konstrüksiyon
Construction
Keywords: JIB Kren
Tasarım
Sonlu Elemanlar Metodu
Analiz
JIB Crane
Design
Finite Element Method
Analysis
Issue Date: 19-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Krenler; ağır makine sanayinde, tersanelerde, limanlarda, depolarda ve inşaat sektöründe kullanılan kaldırma ve taşıma makinalarıdır. Kren tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken birçok etken vardır. Bunlardan başlıcaları; krenin kendi ağırlığı, transport edilecek yükün ağırlığı, hareketler sırasında oluşan dinamik yükler ve rüzgar ya da diğer iklim koşullarından kaynaklanabilecek harici yüklerdir. İmalat sonrası büyük kayıplarla sonuçlanabilecek kazaları önlemek için, tasarım aşamasında tüm bu etkenler dikkate alınmalıdır. Buradan da anlaşılabileceği gibi kren tasarımında optimum sonuca ulaşabilmek için çok sayıda tekrar gerektiren hesaplamalar yapılmaktadır. Bu hesaplamalar sonlu elemanlar yöntemi ile yapılarak, tasarım sürecinde zamandan tasarruf edilebilir. Bu çalışmada; krenin analitik hesap sonuçları ile ANSYS sonlu elemanlar paket programı kullanılarak elde edilen analiz sonuçları karşılaştırılarak, S.E.M’nun JIB kren tasarımındaki güvenirliği incelenmiştir. Son olarak da bu metodun, JIB kren tasarımında güvenle kullanılabilecek ve klasik hesap yöntemlerine göre çok daha pratik bir hesap yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Cranes are transport machines, which generally used in heavy machinery industry, shipyards, seaports, warehouses and constuction sector. There are several factors that has to be taken into consideration when a crane being designed. Most importand factors are; own weight of the crane, the weight of the bulk which has to be transported and the dynamic loads which occur during the movements. Moreover, for the cranes which operate in open-air, the external loads caused by wind and the other climate conditions has to be considered. In order to prevent possible accidents which can cause enormous losses after manufacturing, all these factors have to be taken into account during the design process. That means crane design process requires repetitive strenght calculations. During the design process, time can be saved by handling these calculations with the assistance of Finite Element Method. In this study; results of the analytical calculation and the results that were obtained by finite element method have been compared. In this way, it has been investigated the reliability of the finite element method for JIB crane design. As a result, it has been seen that, F.E.M is the most practical and reliable method which can be utilized during JIB crane design process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/7794
Appears in Collections:Konstrüksiyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12577.pdf4.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.