Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7586
Title: Birleşik Tiyofen Temelli Elektronik Ve Optoelektronik Materyallerin Sentezleri Ve Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: Syntheses And Analyses Of Fused-thiophene Based Electronic And Optoelectronic Materials
Authors: Öztürk, Turan
Çapan, Aslı
450901
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: Tiyeno[3
2-b]tiyofen
elektropolimerizasyon
Suzuki Kenetlenme Reaksiyonu
Elektrokromizm
Thieno[3
2-b]thiophene
electropolimerization
Suzuki coupling reaction
electrochromizm
Issue Date: 9-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada 3-monoketotiyofenden halka kapama yöntemi ile tiyeno[3,2-b]tiyofen türevleri sentezlenmiştir. TT-tiyofen kenetlenme ürünleri Suzuki çapraz kenetlenme reaksiyonu koşullarında elde edilmiştir. Aynı yöntemle polimerizasyonlar da gerçekleştirilmiştir. Tüm monomerlerin döngüsel voltametri çalışmaları yapılmış, Pt üzerinde elektrokimyasal polimerizasyonları test edildikten sonra ITO üzerinde de polimerleştirilerek optik bant aralığı hesapları için CV-UV ölçümleri yapılmıştır. Monomerler aynı zamanda platin disk elektrot üzerinde polimerleştirilip elektronik bant aralıkları da hesaplanmıştır. Kenetlenme yöntemiyle elde edilen polimerlerin de band aralıkları ve fluoresans kuantum verimleri hesaplanmıştır. ITO üzerinde düzgün polimerleşen TT’lerden elektrokromik cihazlar yapılarak, bu cihazların kararlılıkları test edildikten sonra, maksimum kontrast, dönüşüm zamanı ve açık devre hafızaları belirlenmiştir.
In this study thienothiophene derivatives were synthesized from the ring closure of 3-monoketothiophenes. TT-thiophene Suzuki Coupling products and polymers were obtained. Cyclic voltammetry measurements, electropolymerisation were conducted. Optic and electronic bandgaps of the polymers and monomers were calculated respectively from CV-UV measurements and cyclic voltammetry. Fluorescence quantum yields of the polymers were measured. Electrochromic devices were constructed with TT’s which are convenient and devices were investigated for their stability. Maximum contrast, switching time and open circuit memory of the devices were determined.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/7586
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13131.pdf20.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.