Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7568
Title: Benzodioksinonların Fotokimyasal Reaksiyonları İle Değişik Makromoleküler Yapıların Sentezi
Other Titles: Synthesis Of Different Macromolecular Structures By The Photochemical Reactions Of Benzodioxinones
Authors: Talınlı, Naciye
Kumbaracı, İbrahim Volkan
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: Fotolitik Poliesterleşme
Benzodioksinon
Naftodioksinon
Oksoketen
Çapraz Bağlı Polimer
Photolytic Polyesterification
Benzodioxinone
Napthodioxinone
Oxoketene
Crosslinking Polymer
Issue Date: 17-May-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Benzodioksinonlar orto-hidroksi benzoik asitlerin benzofenon türevleri ile reaksiyonu sonucu sentez edilen heterohalkalı bileşiklerdir. Benzodioksinonların fotolizi, organik kimya açısından büyük öneme sahip reaktif α-oksoketen ara yapılarını verir. Bu reaktif arayapılar, ortamdaki nükleofil karakter taşıyan hidroksil ve amin grubu içeren bileşiklerle kolaylıkla reaksiyona girip, ester ve amid yapılarının sentezinde kullanılırlar. Benzodioksinonlar doğal bileşiklerin sentezinde sıklıkla kullanılmalarına rağmen bugüne kadar benzodioksinon kullanılarak makromoleküllerin sentezine rastlanmamıştır. Bu tez çalışmasının amacı, benzodioksinon kimyasının polimer alanına uygulanmasıdır. Poliesterler, polikondenzasyon reaksiyonları uyarınca katalitik olarak sentez edilmektedir. Bu çalışmada ise poliesterler ve poliamidler ilk kez fotolitik olarak sentezlenmiş ve benzodioksinon kimyası polimerlerin modifikasyonunda, blok kopolimer ve çapraz bağlı polimerlerin sentezinde kullanılmıştır. Ayrıca, fotoliz sırasında kinoketen arayapısı ile eşzamanlı olarak oluşan benzofenon türevlerinin, polimerleşme reaksiyonlarında başlatıcı olarak kullanılması da incelenmiştir.
Benzodioxinones are heterocyclic compounds which are synthesized by the reaction of orto-hydroxy benzoic acid with benzophenone derivatives. The photolysis of benzodioxinones give α-oxoketene intermediates which are very important structures in organic chemistry. These reactive intermediates can undergo reactions with hydroxyl and amine groups to give ester and amide structures. Although benzodioxinones are used in the synthesis of natural products generally, by this time there was not any literature for macromolecule synthesis by benzodioxinones. The aim of this study is the application of benzodioxinone chemistry in polymer field. Polyesters are obtained catalytically by polycondensation reactions. In this study, polyesters and polyamides are obtained photochemically at first time. Also, benzodioxinone chemistry is used in the modification of polymers and in the synthesis of both block copolymers and cross-linking polymers. In addition, benzophenone derivative, which is obtained concurrently with ketene during photolysis, is used as an initiator in polymerization reactions.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/7568
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10384.pdf3.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.