Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7517
Title: Fonksiyonlu Heterosiklik Halka Hedefli Çıkış Bileşikleri
Other Titles: Starting Compounds Targetting Functional Heterocyclic Ring
Authors: Anaç, Olcay
Kaya, Mustafa
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: α
β
-doymamış dikarbonil bileşikleri
dimetil diazomalonat
Cu(acac)2 katalizörü
αβ-unsaturated dicarbonyl compounds
dimethyl diazomalonate
Cu(acac)2 catalyst
Issue Date: 2-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: α, β- Doymamış ketonların ve α, β- doymamış esterlerin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) ağırlıklı olarak, dihidro furan türevleri ve dihidro benzoksepin türevlerini oluşturduğu gözlenmiştir. Bu tezde, α, β,-doymamış dikarbonil bileşiklerinin Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) reaksiyonları incelenmiştir. Bu amaçla, önce hedefli olarak -konumunda fenil grubu içeren, α, β,-doymamış dikarbonil (sinnamaliden asetilaseton, sinnamaliden dietilmalonat, sinnamaliden etilasetoasetat) bileşikleri sentezlenmiş ve spektroskopik olarak yapı tanımlanmaları yapılmıştır. Daha sonra elde edilen çıkış bileşikleri dimetil diazomalonat ile reaksiyona konulmuştur. Çalışmalar sonucunda, [1,5]- elektrosiklik halka kapanması ile dihidro furan türevleri ve [1,7]- elektrosiklik halka kapanması ile dihidro oksepin türevlerinin oluştuğu gözlenmişitir.
Cu(II) acetylacetonate catalyzed decompositions of diazo carbonyl compounds, such as dimethyl diazomalonate, in the presence of αβ-unsaturated ketones and esters, were reported to yield mainly dihydrofuran derivatives and dihydrobenzoxepine derivatives. In this thesis, Cu(II) acetylacetonate catalyzed decompositions of dimethyl diazomalonate, in the presence of α, β,γ,δ- unsaturated dicarbonyl compounds were performed. For this purpose, firstly, three similar α, β,γ,δ-unsaturated dicarbonyl compounds (cinnamalidene acetylacetone, cinnamalidene diethylmalonate and cinnamalidene ethylacetoacetate) having phenyl group at their δ –position were synthesized. This starting compounds were reacted with dimethyl diazomalonate. In the result of this study, it was determined that dihydrofuran derivatives by [1,5]-electrocyclic ring closure and dihydrooxepine derivatives by [1,7]- electrocyclic ring closure products were formed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7517
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9652.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.