Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7416
Title: İlaca Yönelik Heterosiklik Türevlerin Sentezi
Other Titles: The Synthesis Of Heterocyclic Derivatives Pioneering To Drug Formation
Authors: Anaç, Olcay
Güneş, Türkan
10004806
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: diazo bileşikleri
karben
araya girme reaksiyonu
diazo compounds
carbene
insertion reactions
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada ?,ß-konjuge karbonil grubu içeren heterosiklik bir aldehit olan tiyofen-2-karbaldehit bileşiğinin 1-diazo-1-fenilpropan-2-on, (E)-metil 2-diazo-4-fenilbut-3-enoat ve dimetil diazomalonat gibi üç farklı diazo bileşiği ile Rh2(OAc)4 katalizörü varlığındaki reaksiyonları, ayrıca yine tiyofen-2-karbaldehit bileşiğinin dimetil diazomalonat ile farklı bakır katalizörleri ? Cu(acac)2, Cu(hfacac)2 ? varlığında da reaksiyonları incelenmiştir. Anaç ve ekibinin önceki çalışmalarına paralel olarak ?,ß-doymamış aldehitlerden türetilen ilidlerin elektrofilik aldehit karbonuna [1,5]-elektrosiklik halka kapanması ile kapanmayı tercih ettikleri ve sübstitüye karbonil-ilid üzerinden 1,3-dioksol türevleri oluşturduğu gözlenmiştir. Dioksolan oluşumunda, karbenin karbonil oksijenine atak etmesi ile oluşan karbonil-ilid daha sonra kendini oluşturan karbonil bileşiği ile formal [ 3+2 ] siklokatılma reaksiyonu ile meydana geldiği görülmüştür. Çalışmada tiyofen-2-karbaldehit bileşiğinin 1-diazo-1-fenilpropan-2-on (donör-akseptör özelikli) ile Rh2(OAc)4 katalizörü varlığındaki reaksiyonunda aldehit C-H?ına araya girme ürünü üzerinden (E)-4-hidroksi-3-fenil-4-(tiyofen-2-il)büt-3-en-2-on (Büchner-Curtius-Schlotterbeck reaksiyonu analoğu) ile [2+1] epoksi ürünü üzerinden yürüyen [3+2] katılma ürünü 1-(4-fenil-2,5-di(tiyofen-2-il)-1,3-dioksolan-4-il)etanon bileşikleri elde edilmiştir. Çıkış aldehitin donör-akseptör özellikteki (E)-Metil 2-diazo-4-fenilbut-3-enoat bileşiği ile Rh2(OAc)4 katalizörü varlığındaki reaksiyonunda [2+1] epoksi ürünü (E)-metil 2-stiril-3-(tiyofen-2-il)oksiran-2-karboksilat tek ürün olarak elde edilmiştir. Son olarak da, çıkış bileşiğin, sadece dimetil diazomalonat ile (akseptör-akseptör özellikli) farklı katalizörler - Rh2(OAc)4, Cu(acac)2, Cu(hfacac)2- varlığındaki reaksiyonları karşılaştırılmıştır ve ürün dağılımındaki etkiler irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca ileriye yönelik olarak, elektrosiklik halka kapama reaksiyonlarında kullanılmak üzere ?,ß-doymamış biskarbonil fonksiyonu içeren etil 3-okso-2-(tiyofen-2-ilmetilen)butanoat bileşiği sentezlenmiştir.
In this study the intermolecular reactions of electron-rich sulfur heterocycle with copper and rhodium carbenoids discussed. An ?, ß- conjugated aldehyde compound that contains thiophene function -thiophene-2-carbaldehyde- was selected and reacted with three different diazo compounds such as 1-diazo-1-phenylpropane-2-one, (E)-methyl 2-diazo-4-phenylbut-3-enoate and dimethyl diazomalonate in the presence of Rh2(OAc)4 catalyst. Moreover, the reactions were repeated with thiophene-2-carbaldehyde and dimethyl diazomalonate in the presence two more copper catalyst and products distributions were examined. The reaction with thiophene-2-carbaldehyde and 1-diazo-1-phenylpropane-2-one (having donor-acceptor property) in the presence of Rh2(OAc)4 catalyst, two diasteromeric dioxolane derivatives, 1-(4-phenyl-2,5-di(thiophen-2-yl)-1,3-dioxolan-4-yl) ethanone, were obtained aproximately at similar ratios. In this reaction, a minor product (Z)-4-hydroxy-3-phenyl-4-(thiophen-2-yl) but-3-en-2-one was also determined. This Z-enol compound was derivated from aldehydic C-H insertion product. The reaction of thiophene-2-carbaldehyde with (E)-methyl 2-diazo-4-phenylbut-3-enoate (having donor-acceptor property) in the presence of Rh2(OAc)4 catalyst epoxy derivative (E)-methyl 2-styryl-3-(thiophen-2-yl)oxirane-2-carboxylate was obtained as a single product. Finally the reactions of thiophene-2-carbaldehyde compound with dimethyl diazomalonate (acceptor-acceptor property) in the presence of Rh2(OAc)4, Cu(acac)2 and Cu(hfacac)2 catalysts, epoxide and dioxolane products nearby dimers were observed at different rates. ?, ß-unsaturated biscarbonyl function containing ethyl 3-oxo-2-(thiophen-2-ylmethylene) butanoate compound was also synthesized in order to use in electrocyclic ring closure reactions prospectively.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/7416
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13695.pdf5.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.