Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7282
Title: Bulanık mantık çözümleme yöntemi ile bir konut projesinde süre maliyet kalite optimizasyonu
Other Titles: Time cost quality optimization in a residence project by using fuzzy logic decision making method
Authors: Tatar, Gül Polat
İşçioğlu, Yiğit
403369
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Bulanık mantık
Fuzzy logic
Süre
Maliyet
Kalite
Optimizasyon
Time
Cost
Quality
Optimization
Issue Date:  29
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İnşaat sektöründe özellikle günümüzdeki rekabet ortamında işveren ve müteahhit firmaların projeleri hızlı, olabildiğince düşük maliyetle ve en yüksek kalitede yapmaları beklenmektedir. Bu şartları yerine getirmek özellikle birçok değişkenin ve birçok farklı yapım metodunun olduğu bu ortamda çok güçtür. Ancak, literatürde bu 3 ana kriteri birden optimize eden çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Genellikle, süre ve maliyet optimizasyonu üzerinde durulmuş ve kalite göz ardı edilmiştir. Ancak, son yıllarda literatürde, süre, maliyet ve kalite kriterlerini en yüksek verimi verecek şekilde ayarlamak üzerine çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu tezde de bu çalışmalara ışık tutacak şekilde bir uygulama yapılmış ve günümüzde devam eden bir proje üzerinde bulanık mantık yöntemi kullanılarak optimizasyon denenmişitir. Bir konut projesinde süre, maliyet ve kalite kriterlerinin farklı alternatif yapım metodları incelenerek nasıl optimize edilebileceği bu tezde incelenmiştir. İncelemelerde literatür taraması yapılmış ve konu ile ilgili yapılan çalışmalar irdelenmiştir. Yapılan irdelemenin ardından, bir konut projesi seçilmiş ve bu proje üzerinde projedeki aktivitelerin alternatif yollarla yapılması durumunda süre, maliyet ve kalite üzerinde ne gibi değişiklikler olduğu hesaplanmaya çalışılmıştır. Bulunan veriler üzerinde projenin en uygun değerli iş akış şeması oluşturulmuş ve projenin başarısına ışık tutulmuştur. Ayrıca bu tez ileride, teklif aşamasında teklif veren firmaların ihale kazanma başarılarını arttıracak veya hali hazırda devam eden projelerde daha fazla süre kazancı, kâr veya daha yüksek kalite hedeflerinin gerçekleştirebileceği bir model olarak da kullanılabilir.
In today’s competitive construction industry both client and contractors are expected finish their works before the completion time, higher than expected profitability and higher than expected quality. In the unpredictable world of construction industry or where the construction methods differs a lot, that is very hard to success. Besides, in the literature there aren’t lots of models that optimize that 3 main criters. Usually, time and cost trade-offs are the main subject, however quality is not mentioned. Although, time, cost and quality optimization problems and their possible solvings are started to seen in literature. In this thesis, time, cost and quality optimization in a residence project by using fuzzy logic decision making method is used to shed a light on this studies. Time, cost and quality optimization in a residence project is examined in this thesis with using different costruction methods. In the thesis, first of all, literature searching is done and studies that mention this optimization methods are examined. After the literature search, a residence project is found and with different methods of construction time, cost and quality changes are tried to calculate. With the findings optimized work flow diagram fort his residence project is calculate and shed a light on the project success. On the other hand, this thesis increses the succes rate of the firms that estimete the constriction time, cost and quality which are tendering or time saving, higher completion profitabiliy and higher completion quality for the firms that already have ongoing works.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/7282
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11626.pdf527.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.