Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgen, Esintr_TR
dc.contributor.authorKaraca, Seçiltr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned17.10.2010tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-10T11:33:19Z-
dc.date.available2015-07-10T11:33:19Z-
dc.date.issued21.10.2010tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7278-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractTürk inşaat sektörü, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)`daki önemli payı, diğer sektörlerle olan yakın ilişkisi ve istihdamdaki büyük rolü nedeniyle Türkiye ekonomisindeki önemli sektörlerden biridir. Yaşanan ekonomik krizler inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Krizlerin inşaat sektörüne olan etkilerinin incelenmesi ile gelecekte yaşanacak krizlerin inşaat sektörüne olan olumsuz etkileri öngörülebilecek ve gerekli önlemler alınabilecektir. Bu çalışmada amaç, son dönemde yaşanan krizlerin Türk inşaat sektörüne yönelik etkilerini belirlemek ve krizlerde sektörün içinde bulunduğu durumu analiz etmektir. Bu amaçla son dönemde yaşanan krizler (1994, 1998, 2001, 2008 krizleri) ele alınmıştır. Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu`nun (TÜİK) yayınladığı inşaat sektörüne ait sayısal veriler incelenmiştir. Ayrıca, bir sektör temsilcisi ve yedi inşaat firması yetkilisiyle yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler, görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında değerlendirilerek son dönemde yaşanan krizlerin Türk inşaat sektörü üzerindeki etkileri tartışılmıştır. İnşaat sektörü üretimi, inşaat yatırımları, alınan yapı izinleri, inşaat istihdamı, bina inşaat maliyetleri, inşaat işyeri sayısı ile ilgili verilerin kriz dönemlerinde nasıl değiştiği incelenerek nedenleri üzerinde durulmuş, bu şekilde sektörün ekonomik krizlerdeki durumu detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışma sayesinde inşaat sektörünün geçmiş krizlerde nasıl bir performans gösterdiği incelenerek gelecek krizler için yapılacak tahminlere ve alınacak önlemlere ışık tutması sağlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractTurkish construction sector is one of the important sector, because having an important share in Gross Domestic Product (GDP), close relationships with other sectors and employment due to a major role in Turkey s economy. The economic crisis has negatively affected the construction sector. With investigate the effects of crises on construction sector, the negative effects of future crises foreseeable and necessary measures will be available. The object of the study is to determine the effects of the recent crises on the Turkish construction sector. For this purpose, the recent crises (1994, 1998, 2001, 2008 attacks) are discussed. In the study, numerical data for the construction industry published Turkey`s Statistical Institute (Turkstat) are examined. In addition, semi-structured interviews was conducted with a representative of construction sector and seven representative of construction firm. The analysis evaluated in the light of information obtained from interviews and the effects of the recent crises on the Turkish construction sector is discussed. Production of construction sector, construction investments, the building permits, construction employment, building construction costs and the number of construction establishments related data by examining the reasons for changes in times of crisis focused on how, in this way were examined in detail the situation of the sector of economic crises. This is demonstrated through the work of the construction sector by examining the performance of future crises in the past crises and measures to be taken to shed light on the estimates provided.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEkonomik kriz, İnşaat sektörü, Sektör analizitr_TR
dc.subjectEconomic crisis, Construction sector, Sector analysisen_US
dc.subjectİnşaat sektörütr_TR
dc.subjectSektör analizitr_TR
dc.subjectConstruction sectoren_US
dc.subjectSector analysisen_US
dc.title1994-2010 yılları arasında yaşanan ekonomik krizlerin Türk inşaat sektörüne etkilerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalysing the effects of the economic crisis year between 1994?2010 on Turkish construction industryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı İşletmesitr_TR
dc.contributor.departmentConstruction Managementen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11069.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.