Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/716
Title: Uzaktan Etkileşimli Mimari Tasarım Eğitimine Yönelik Model Geliştirme
Other Titles: Developing A Model For Remote Architectural Design Education
Authors: Tong, Hakan
Takkeci, Mehmet Sarper
407651
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Mimarlık
Mimari tasarımda işbirliği
Web 2.0 teknolojisi
Architecture
Architectural collaboration
Web 2.0 technology
Issue Date: 19-Jul-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tüm mesleki faaliyetler ve beraberinde eğitim yöntemleri toplumun yaşadığı tüm yapısal ve fikirsel değişimlere reaksiyon göstermektedirler. Dolayısıyla, toplumun değişen ve artan ihtiyaçlarına karşılık yeni çözümler üretmek zorundadırlar. Üretilecek yeni çözümlerin kapsamı zaman içerisinde gitgide genişlemekte ve beraberinde mesleki bilgide uzmanlaşma ve işbölümü eğilimi ortaya çıkmaktadır. Uzmanlaşmanın doğası gereği işbirliği yapılması zorunlu olmaktadır. işbirliği, enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında gerçekleşen değişimler ve gelişimlere paralel olarak bilgisayarlar aracılığı ile sanal ortamda gerçekleşebilmektedir. Özellikle ortaya çıkan yeni teknoloji ve uygulamalar sayesinde sosyal yönü gelişen internet üzerindeki sanal ortamlarda gerçekleşen işbirliği çalışmaları, daha etkin ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Mimarlık ve tasarım disiplini tüm bu gelişmelere ayak uydurarak, yeni bir çalışma ve öğrenme ortamı olarak sanal ortam üzerinde işbirliği uygulamaları, sanal tasarım stüdyoları gerçekleştirmektedir. Araştırmanın amacı ve kapsamı, bu bilgiler ışığında öncül örnekleri de inceleyerek Web 2.0 teknolojisi ile sanal tasarım stüdyolarını bir arada düşünerek ortaya bir model koymaktır.
All practices and their educational methods react to society’s structural and ideological changes. Therefore, each practice is obliged to produce new solutions to societies changing and increasing need. The context of the produced solutions extended in time and this situation caused a specialization and division of labor trend. Due to the nature specialization, collaboration becomes essential. In conjunction with the changes and evolutions in the information and communication technologies, collaboration can be accomplished in virtual environments via computers. Especially, with the aid of emerging technologies and applications, which provided the new and socially developed virtual media, collaboration becomes easier and more efficient. Like others, architecture and design disciplines adjust themselves to these developments and realizes virtual design studios as a new working and learning environment by using applications for collaboration in virtual environments. The aim and focus of this study is, to examine precessor examples of virtual design studios, thinking Web 2.0 technologies and virtual design studios together to develop a model.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/716
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11970.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.