Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/708
Title: Biyomimetik Tepkisel Yüzey Örtüsü Tasarımı için Bir Model Önerisi: Hexa-myosıs
Other Titles: A Model Proposal For A Biomimetic Responsive Surface Design : Hexa-myosis
Authors: Tong, Hakan
Cığızoğlu, Mert
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Tepkisel Mimarlık
Mimarlıkta Biyomimetik
Responsive Architecture
Biomimetics in Architecture
Issue Date: 24-Feb-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kullanım ömrü çok uzun olan yapıların değişen sosyo-kültürel ve çevresel ihtiyaçlara tepki verebilen yapılar haline gelebilmeleri için bir model önerilmiştir. Modelin oluşturulmasında doğanın milyarlarca yıldır geliştirdiği stratejilerden ve oluşumlardan yararlanma olarak tanımlanabilecek “mimarlıkta biyomimetik”, ölü yük ile hareketli yük oranını giderek düşüren “hafif strüktürler” ve dış etmenlere tepki verebilen yapıların geliştirilebildiği “tepkisel mimarlık” incelenmiştir. Önerilen biyomimetik tepkisel yüzey örtüsü modeline değişken etken olarak konumu gün içerisinde ve yıl içerisinde sürekli değişen “güneş” tanımlanmış ve örtünün kontrol mekanizmasına tanımlanan parametreler doğrultusunda güneş ışığını yapıya alıp almayacağına karar vermesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak bütüncül bir biyomimetik yaklaşıma sahip olan bu tepkisel yüzey örtüsü modeli kontrol mekanizmasına tanımlanan parametreler doğrultusunda tepki verecek ve binaya ilave ısıtma – soğutma yükü getirilmemesine katkı sağlayacaktır. Tez kapsamında modelin mimari tasarımda nasıl kullanılabileceği ve yazılımsal olarak hangi aşamaların izlenebileceği de örnekleri ile birlikte açıklanmıştır.
In this study a model proposed for buildings, which are used for hundreds of years, to enable them to respond and adapt to the chancing environmental conditions and socio-cultural requirements. In this regard, “biomimetic architecture”, which can be summarized as learning from the field testing and research of the nature; “lightweight structures” that are able to decrease dead load – live load ratio and; “responsive architecture” that enables building to respond to changing environmental conditions and user requirements are researched. Sun is defined as an agent, since its location changes during day and year, for the biomimetic responsive surface model proposed and it is intended that the decision to let the sunshine come into the building or not can be given by the surface itself in accordance with the parameters defined in its control mechanism. As a result, the responsive surface has holistic biomimetic approach and be able to respond according to the the parameters defined in its control mechanism to provide contribution for the elimination of excess cooling or heating loads of the building. The use of the model in architectural design and software related paths and processes that can be followed are also investigated in the thesis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/708
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11386.pdf7.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.