Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6984
Title: Bursa İli Güzelyalı Beldesi İçin Mikrotremor Ölçümlerine Dayanan Bir Mikrobölgeleme Uygulaması
Other Titles: A Microzonation Study For Bursa-güzelyali Region Using Microtremor Measurements
Authors: İyisan, Recep
Kepçeoğlu, Özlem
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Mikrotremor
Zemin Büyütmesi
GIS
Mikrobölgeleme
Microtremor
Soil Amplification
GIS
Microzonation
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Bursa İli Güzelyalı Beldesi için mikrotremor ölçümlerine dayanan bir mikrobölgeleme çalışması yapılmıştır. Çalışmada, önce Güzelyalı Beldesi harita üzerinde 150 m×150 m’lik karelere ayrılmış ve her kare içinde en az üç tane olmak üzere yeteri kadar tekil nokta mikrotremor kayıtları alınmıştır. Yapılan mikrotremor ölçümlerinden alınan kayıtlar Nakamura (H/V) yöntemine göre analiz edilerek ölçüm noktası için ortalama bir zemin hakim periyodu ve zemin büyütmesi değerleri belirlenmiştir. Elde edilen bu değerlerin incelenen belde içinde değişimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) yardımıyla incelenmiştir. Yerel zemin sınıfı, hakim periyot ve zemin büyütmesine göre GIS ortamında Güzelyalı Beldesi için pratik amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek mikrobölgeleme haritaları hazırlanmış, bölgede mikrotremor ölçümlerinden elde edilen sonuçlar sondajlardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
In this study a microzonation of Bursa-Güzelyalı region was performed based on microtremor measurement. The research area was divided into grids of 150 m×150 m and single point microtremor measurements were done in these grids. All of the microtremor measurements were analyzed by using the Nakamura’s Method, and difference of soil amplification and natural soil period were determined in the region. Using the before drilling, region was classificated according to both Turkish Earthquake Code (TDY, 2007) and America National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP, 2001). The data obtained from the results of the numerical analyses were evaluated and processed by GIS techniques in order to produce microzonation maps.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6984
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7929.pdf78.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.