Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6982
Title: Atık Döküm Kumunun Geçirimsiz Perde Yapılarak Tekrar Kullanımı
Other Titles: Reuse Of Waste Foundry Sand As Hydraulic Barriers
Authors: Lav, M. Ayşen
Solmaz, Pınar
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: atık döküm kumu
kompaksiyon
hidrolik iletkenlik
geçirimsiz perde
waste foundry sand
compaction
hydraulic conductivity
hydraulic barrier
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, atık döküm kumlarının katı atık depolama alanlarında geçirimsiz perde yapılarak kullanımının hedeflendiği bir araştırmadır. İlk olarak bu alanda daha önce yapılmış çalışmalar incelenmiş ve ulaştıkları sonuçlar özetlenmiştir. Daha sonra farklı dökümhanelerden gelmiş on beş ayrı döküm kumu numunesinin indeks özellikleri, içerdikleri bentonit miktarları, kompaksiyon özellikleri, hidrolik iletkenlik değerleri belirlenmiş, süzüntü suları üzerinde ağır metal konsantrasyonlarının tayini için analizler yapılmış ve bunların değerlendirilmeleri ele alınmıştır. Ayrıca dört ayrı bentonit numunesinin indeks özellikleri belirlenmiştir. Hidrolik iletkenliğin sıkıştırma enerjisine ve bentonit yüzdesine bağlı değişimi incelenmiştir. Sonuç olarak atık döküm kumunun hidrolik iletkenlik değerinin, mineral katı atık depolama tesislerinde kullanılabilecek mertebede olduğu gözlenmiştir.
This study aims the reuse of waste foundry sand as hydraulic barriers in solid waste storage areas. First of all the studies that has been done on this subject has been researched and their results has been summarized. Afterwards 15 different samples from various foundries has been analyzed to find their index properties, bentonite content, compaction characteristics, hydraulic conductivity values, heavy metal concentrations of the filtration water and the results has been evaluated. Also, index properties of 4 bentonite specimens are assessed. The alternation of hydraulic conductivity with the compaction energy and the bentonite percentage has been studied. As a result, it has been observed that, the hydraulic conductivity value of the foundry sand is suitable for usage at the mineral solid waste storage areas.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6982
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7885.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.