Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6977
Title: Perde Kazıkların Düşey Taşıma Gücünün Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi
Other Titles: Observation Of The Axially Loaded Pile Walls By The Method Of Finite Elements
Authors: Özkan, M.tuğrul
Afacan, Kamil Bekir
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Perde Kazıklar
Plaxis 3D Foundation
Sonlu Elemenlar
Taşıma Gücü
Pile Walls
Plaxis 3D Foundation
Finite Element Method
Bearing Capacity
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasının amacı, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak perde kazıkların modellenmesi, farklı çaplar ve farklı aralıklarda kazıkların dizaynı ve karşılaştırmalı olarak yorumlanmasından oluşmaktadır. Plaxis 3D Foundation Sonlu Elemanlar Programı kullanılarak perde kazıklar için üç boyutlu modeller ile analizler yapılmıştır. Genel olarak 3D Foundation modeller ön kısmındaki zemini kazılmış bir sıra kazıktan oluşmaktadır. Analizlerde kullanılan çeşitli kazık çapları ile kazıklar arasındaki mesafenin taşıma gücüne etkisi (grup etkisi) incelenmiştir. Ayrıca kazık modelleri iki farklı zemin (kum ve kil) için dizayn edilmiş ve kendi içlerinde farklılık gösterdiği için ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Nümerik analizlerin yanında kazıkların taşıma gücü ve kazık grupları hakkında literatür bilgileri yer almıştır. Sonlu elemanlar yöntemiyle yapılan modellerde kazık taşıma gücü ve grup etkisinin gerçeğe uygunluğu görülmüştür. Sonuç bölümünde ise; yapılan analizler hakkında yorumlar yapılmış ve ortaya çıkan sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
The purpose of this thesis study consists of the modeling of the pile walls by using the method of finite elements, design of the piles in different diameters and in different halls and comperative observation (commentary). Analysis has been done with three dimensional models for the pile walls by using the Plaxis 3D Foundation Finite Elements Programme. Generally 3D Foundation models consist of one raw pile which its ground on the front part was excavated. The effect of the distance between the different pile diameters that are used in the analysis and the distance between the piles to the bearing capacity (group effect) was analyzed. Furthermore, the pile models are designed for two different grounds (sand and clay) and they are compared separately as they differ between themselves. Apart from the numerical analysis, the bearing capacity of the piles and literature information about the pile groups take part. The bearing capacity of the piles is explained with the finite elements method and group effect. In the conclusion part, commented on the analysis done and evaluations are done about the results that came out.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6977
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7608.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.