Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/685
Title: Bilgisayar Teknolojisi Eşliğinde Mekan Kavramının Dönüşümü - Yeni Mekan Tanımları
Other Titles: Transformation Of Space Concept With Computer Technology –new Space Definitions
Authors: Aksoy, Meltem
Ak, Ezgi
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: fiziksel mekan
mekan-zaman
sanal mekan
dalma
etkileşim
bilgisayar teknolojisi
sanal gerçeklik
siber mekan
hareket
zaman
bilgi
akışkan mekan
değişim mekan
melez mekan
physical space
space-time
virtual space
immersion
interaction
computer technology
virtual reality
cyberspace
move
time
information
liquid space
transformation space
hybrid space
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bilgisayar teknolojisiyle birlikte dönüşüm geçiren mekan kavramı, fiziksel mekan, zihnin ürünü sanal mekan ve bilgisayar teknolojisinin ürünü siber mekan odaklı incelenmiştir. Fiziksel mekan, mekan-zaman kavramları ve fiziksel mekanın algısı üzerinde durulmuştur. Zihnin ürünü olan sanal mekan kavramı, etkileşim ve daldırmayla ilişkisi açıklanmıştır. Sanal mekan deneyimine olanak veren ortamlar belirlenmiştir. Bilgisayar teknolojisiyle ortaya çıkan sanal gerçeklik ve siber mekan kavramları araştırılmıştır. Temel mekan kavramları olan fiziksel, sanal ve siber mekanın ilişkileri çözümlenmiştir. Mekanın algı ve deneyiminde etkin olan faktörlerin dönüşümüyle ortaya çıkan yeni mekan tanımları belirlenmiştir. Bu tanımları içerdiği düşünülen bazı mekan tasarımları incelenmiştir. Literatür taramasının yapılması ve tasarım örneklerinin incelenmesi sonucunda, güncel durum tartışılmış ve gelecekle ilgili öngörüde bulunulmuştur.
In this study, space concept transformed with the computer technologies is examined by focusing on physical space, virtual space as a product of mind and cyberspace as a product of computer technology. Physical space, space-time concepts and the perception of physical space are emphasized. Virtual space that is a product of mind and its relationship with interaction and immersion are explained. Virtual space experience promoter environments are determined. Virtual reality and cyberspace concepts’ emergence with the computer technology is explored. The analysis of the basic space concepts namely physical, virtual and cyberspace relations is made. New space definitions set by the transformation of factors, which are effective on space perception and experience, are identified. Some designed spaces are examined which contains these definitions. The conclusion of the literature scan and the study of design cases, contemporary situation is discussed and the foresight about future is made.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/685
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4247.pdf6.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.