Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6845
Title: 2007 Deprem Yönetmeliği’nin 1998 Deprem Yönetmeliği İle Karşılaştırılması Ve Sayısal İrdelemesi
Other Titles: Comparison Of Turkish Earthquake Design Code In 2007 And That In 1998 And Numerical Investigation
Authors: Yardımcı, Nesrin
Yavuzarslan, Turgay
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Deprem Yönetmelikleri
Çelik Taşıyıcı Sistemler
Tasarım
Earthquake Regulations
Steel Frames
Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmanın temel amacı, 1998 ABYYHY ile 2007 DBYBHY lerin çelik yapılar ile ilgili içerdikleri kavram ve kabuller açısından farklı yanlarını ortaya koymak; ve bu farklılıkları tek katlı bir çelik yapı üzerinde irdelemektir. Çalışmanın ilk bölümlerinde, her iki yönetmelik genel olarak incelenmiş, ve yeni yönetmelikte yer alan faklı kavramlar karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çelik taşıyıcı sistemler her iki yönetmeliğe göre sınıflandırılmış; birbirine denk gelen sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Her iki yönetmelikte, verilen deprem yükleri ve hesap kurallarında kullanılan standartlar belirtilmiş, birleşim elemanları ile ilgili olarak verilen kuralların dışında verilen diğer hususlar için TS 648 ve TS 3357’deki kurallara uyulacağı ifade edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde tek katlı çelik yapılar hakkında genel bir bilgi verilmiş, ve bir endüstri yapısı “2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” esas alınarak çözülmüştür. Yapının tasarımı ve çözümlenmesi sırasında SAP 2000 bilgisayar programı kullanılmış ve sonuçlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
The main purpose of this study, which is presented as M.Sc thesis, is to find out the differences in concepts, and assumptions of the existing design specifications for structures built in disaster areas (i.e Turkish Earthquake Design Code in 1998 and Turkish Earthquake Design Code in 2007). And the behaviour of a single-storey steel structure, using these design codes has been investigated. At the beginning of this study, both design codes have been examined in a general meaning. And new concepts in Turkish Earthquake Design Code in 2007 have been investigated in a comperative way. Steel frames are classified according to the both specifications; similarities and differences are mentioned. Seismic loads and the standarts which are used in calculation rules are given in both specifications. It is also mentioned that except the rules about connection elements, TS 648 and TS 3357 rules are used. Finally, comprehensive information is given about single storey steel suructures and an ındustrial steel structure is solved according to specifications for structures to be built in disaster areas in 2007. While designing and solving the structure SAP2000 is utilized; and evaluations are made accordingly.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6845
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7298.pdf550.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.