Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/677
Title: Kullanıcı Hareketlerinin Etmen-tabanlı Sistemler İle Temsili: Alışveriş Merkezi Örneği
Other Titles: Representation Of User Movements By Agent-based Systems: Mall Design
Authors: Çağdaş, Gülen
Cenani, Şehnaz
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Yapay Zeka
Etmenler
Etmen-tabanlı benzetim
Alışveriş merkezi
Kullanıcı hareketleri
Artificial Intelligence
Agents
Agent-based simulation
Shopping mall
User movements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmanın amacı, geliştirilen model ile alışveriş merkezlerindeki kullanıcıların etmenler aracılığıyla temsil edildiği sanal bir ortamda ve çeşitli koşullar altında, kullanıcı ile mekan arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu çalışma, kullanıcı-mekan ilişkisine ait dinamiklerin ortaya çıkartılması ile hem mimari tasarım eğitimi alan öğrencilere hem de uygulama alanında çalışmalar gerçekleştiren mimarlara, yapım aşamasından önce alışveriş merkezlerinin tasarım problemlerini gözlemleyip çözmede yardımcı olacaktır. Çalışmanın, tasarımcılara binaların kullanıcılarını düşünüp onların ihtiyaçlarına cevap veren tasarımlar gerçekleştirmelerinde yardımcı olacağı düşünülmektedir. Tez kapsamında geliştirilen modelin, alışveriş merkezi tasarımının uygulama projesine geçmeden önceki ve tasarım kararlarının yeniden gözden geçirilerek düzenlemelerin yapılabileceği avan proje aşamasında kullanılması amaçlanmıştır. Bu benzetim yardımı ile alışveriş merkezi planındaki yüksek/düşük kullanım oranına sahip alanlar görülebilmektedir. Böylece, zayıf noktalar (düşük kullanım oranı olan alanlar) ve zengin noktalar (yüksek kullanım oranı olan alanlar), kullanıcıların hareketlerini kısıtlayan problemli noktalar ve yüksek kullanıcı hareketine cevap veremeyecek noktalar belirlenebilecek ve yapım aşamasından önce gereken değişiklikler gerçekleştirilebilecektir. Günümüzde, alışveriş merkezlerinin büyük bir bölümü bu tip ön çalışmalar yapılmadan inşa edildiği için kullanıcılar tehlike durumlarında ve günlük kullanımda çeşitli problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu model, tasarımcılara daha etkili iç mekan organizasyonları yapmalarında yardımcı olabilecektir.
The scope of this study is to analyze relationships of users and spatial configurations using agent-based simulation systems, under certain circumstances in a virtual environment with agents that represent users of a shopping mall with agent-based model developed in this research. In this study, exposing the dynamics of user-space relationship will help both students in architectural design education and professionals in practice, to observe and solve the design problems before the construction of shopping malls. This research can help designers to think about the users of buildings and to incorporate users’ needs in the design phase more than ever. The utilization area of the agent-based model is the early design phase of design, before the application phase but no later than completing the entire design decisions. High and low user density areas of shopping malls can be observed by this simulation. In this way, poor locations (low user areas), rich locations (high user areas), problem areas which limit users’ movements and do not cover high user rates can be determined and modifications can be made before the construction phase. Today, because most of the shopping malls are built without these kinds of preliminary studies, users encounter different problems on disaster situations and even on regular days. This model will help designers to design more efficient interior organizations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/677
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7549.pdf4.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.