Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6741
Title: Çerçevelerden Oluşan Bir Okul Yapısının Taban İzolatörleri Kullanarak Analizi Ve Güçlendirilmesi
Other Titles: Analysis Using Seismic Isolator And Strengthening Of The School Structure Consist Of Frame
Authors: Aydoğan, Metin
Avcı, Yaşar
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Güçlendirme
İzolatör
ETABS
Strengthening
Isolator
ETABS
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında; çerçevelerden oluşan bir sistemin analizinin ayrıntılı olarak yapılması ve çıkan sonuçlara göre taban izolatörlü ve klasik yöntemle güçlendirilmesi yapılmıştır. Sistem ilk olarak eşdeğer deprem yükü yöntemi ile ETABS programı kullanılarak çözülmüştür. Daha sonra aynı sistem Statik İvme Analizi Yapılarak performansı bulunmuştur. Yapı zaman tanım alanı yöntemi ile taban izolatörleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yapıda DIS B türü izolatörler kullanılmıştır. Bu izolatörler altında yapıların periyotları belirgin derecede artmıştır ve ivmeler azalmıştır. Bu nedenle kesme kuvvetlerinde büyük azalmalar gözlemlenmiştir. Fakat bu yapı için DIS B tipi izolatörlerle güçlendirme yeterli bulunmamıştır. Yapı klasik güçlendirme yöntemi esas alınarak analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca maliyet hesabı yapılmıştır. Sonuç olarak; bu yapı için klasik güçlendirme yöntemi daha ekonomik bulunmuştur.
In this thesis; analysis of the system which is consist of frames in detail and according to results, strengthen with foundation isolator and classic method are made. Once the system is solved with the method of equivalence earthquake load and using ETABS program. And then performance of same system is found with pushover analysis. Building is analyzed with using foundation isolator and time history method. In this building isolator which is DIS B type are used. Periods of this buildings increase clearly under these isolator and accelerations decrease. So it is observed that shear force reduce seriously. But strengthen with isolators which are DIS B type is not enough for this building. It is analyzed with classic strengthen method. . Also cost of structure is calculated. In conclusion, classic strengthen method for this building is more economic.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6741
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7359.pdf8.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.