Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6727
Title: İki Parametreli Zemine Oturan Kirişler
Other Titles: Beams Based On Two Parameters Foundation
Authors: Çelik, Mecit
Güraslan, Mustafa Onur
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: İki parametreli zemin
Vlasov modeli
Kiriş
Sonlu elemanlar
Two Parameters Foundation
Vlasov Model
Beam
Finite Elements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada iki parametreli elastik zemine oturan sonlu kirişin hesabı incelenmiştir. Kirişe ait elastisite modülü, poisson oranı değerleri ile kiriş boyutları sabit alınmıştır. Zemine ait değerler değişken kabul edilmiştir. Derinlik boyunca sabit, derinlikle lineer artan ve derinlikle karesel olarak artan zemin elastisite modülü durumları problemin ana değişkenleri olarak ele alınmıştır. Kiriş üzerine yayılı yük, tekil yük ve tekil moment etkimesi durumları ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca incelemede sıkışabilir zemin tabakası kalınlığı da dikkate alınmıştır. Çözüm yönteminde Vlasov zemin modeli esas alınarak bu zemine ait kayma parametresi göz önüne alınmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi ile plak ve zemin sonlu elemanlar kullanılarak problem modeli oluşturulmuştur. Zemin yüzey parametresi (γ), zemin elastik yataklanma katsayısı (C) ve zemin kayma parametresi (CT) ardışık yaklaşım ile hesaplanmıştır. Yapılan hesapların sonuçları; çökme (w), kiriş eksenine dik doğrultudaki eğilme momenti (Mx), kiriş sağ ve sol uçlarındaki kesme kuvvetleri (Tsol/Tsağ) olmak üzere tablolar halinde verilmiştir.
In this study, the calculation of finite beam based on two parameters foundation have examined. The values of modulus of elasticity and poisson ratio which belongs to beam and beam dimensions are constant. The values which belongs to foundation are variable. Cases of constant along depth, linear increase with depth and quadratic increase with depth, discussed as main variables of the problem. Cases of applying distributed load, single load and single moment on the beam studied separately. Also qualification of compressible foundation layer is considered in the survey. Method of the solution based on Vlasov foundation model and shear parameters which belongs to this foundation are considered. Mathematical model of the problem composed by using plate and foundation finite elements with finite elements methods. Foundation surface parameter (γ), foundation elastic bedding coefficient (C) and foundation shear parameter (CT) have calculated by consecutive iteration. Results of the calculations; vertical displacement (w), bending moment perpendicular to beam axis (Mx), shear forces at the both left and right sides of beam (Tleft/Tright) have showen as tables in the survey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6727
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8481.pdf836.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.