Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6705
Title: Mevcut Betonarme Bir Okul Binasının Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemi İle Güçlendirilmesi
Other Titles: Reinforcement With Nonlinear Analysis Method For Existing Reinforced Concrete School Building
Authors: Çelik, Mecit
Dedeoğlu, Furkan
10026405
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Güçlendirme
Lineer Olmayan Analiz
Reinforcement
Nonlinear Analysis
Issue Date: 5-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, İstanbul’ da bulunan üç katlı mevcut bir okul binasının 2007 Deprem yönetmeliği kriterlerine göre deprem performansı değerlendirilmiştir. Güçlendirilerek beş katlı olarak tasarlanan bina, doğrusal elastik olmayan hesap yöntemi kullanılarak deprem performansı incelenmiş ve bina 2007 deprem yönetmeliği kriterlerine uygun hale getirilmiştir. Altı bölümden oluşan yüksek lisans tezinde ilk bölüm giriş bölümü olarak düzenlenmiş ve konuyla ilgili çalışmalar ile konunun kapsamı anlatılmaktadır. İkinci bölümde yapı sistemlerinde kullanılan statik ve dinamik analizler ele alınmış ve doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde yapıların performansa dayalı tasarımı ve değerlendirmesi hakkında bilgi verilmektedir. Bu bölümde, 2007 deprem yönetmeliği incelenerek yapı elemanlarının hasar sınırlarının ve binaların deprem performans düzeylerinin belirlenmesi konuları açıklanmış ve performans hedefleri belirlenerek bu performansa göre kullanılan analiz yöntemleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde binanın mevcut durumu ele alınarak sayısal inceleme yapılmıştır. Bina bilgileri kullanılarak Etabs programı yardımıyla binanın tasarımı yapılmış ve deprem yönetmeliğine göre doğrusal elastik yöntem kullanılarak deprem güvenliği incelenmiş ve binanın deprem performansının yetersiz olduğu belirtilmiştir. Beşinci bölümde ise bina beş katlı olarak ele alınmış ve Sap2000 programı kullanılarak güçlendirilme yapılmış ve doğrusal elastik olmayan hesap yöntemi ile deprem performansı incelenmiştir. Son bölüm olan altıncı bölümde tez çalışmasına ait sonuçlar verilmiştir. Bu sonuçlara göre binanın mevcut hali her iki doğrultudaki deprem performanslarını karşılamadığı ve güçlendirilen sistemde elastik olmayan hesap yöntemi göz önüne alınarak yapılan analizler sonucunda binanın her iki doğrultudaki deprem performansını sağlaması sonucunda güçlendirmenin yeterli olduğu belirlenmiştir.
Prepared as a master thesis of this study, three storey existing school building‘s seismic performance was evaluated according to the 2007 earthquake code criteria. This building was designed for five storey and strengthened by using nonlinear elastic method. The building was optimized for 2007 seismic code criteria. When examining the six chapters of this thesis, first part was arranged as introduction, research of the subject and the scope of the topic was described in this part. In the second part, static and dynamic analysis, which is used in structural system were discussed and nonlinear analysis method was examined. Third part provides information about the performance-based design and evaluation of structures. In this section, damage limits and performance levels of the building components were described with 2007 seismic code. The performance target were determined and the performance analysis methods were investigated. By considering the current state, quantitative analysis were performed in the fourth section of this thesis. By using the building information, with the help of Etabs, the building has been designed. According to the earthquake regulation, earthquake safety was examined by using linear analysis method and the seismic performance of the structure was reported to be insufficient. In the fifth chapter, the building has been considered as a five-storey and was reinforced by using Sap2000 program and the seismic performance was analyzed by the method of nonlinear analysis. In the last section of this thesis, the results of this study were given. According the results, current state of this building does not provide the seismic criteria for both earthquake directions. At the reinforced system, as a result of analysis considering the nonlinear method, the building provide the seismic criteria for both earthquake direction. Strengthening is determined to be sufficient
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/6705
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14244.pdf5.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.