Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/664
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOrhon, Derintr_TR
dc.contributor.authorNoyan, Keremtr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-10T15:21:07Z-
dc.date.available2015-04-10T15:21:07Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/664-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Ataköy evsel atıksu arıtma tesisinden 18.01.2006 ve 23.03.2006 tarihlerinde giriş ve çıkış akımlarından alınan örneklerde karakterizasyon çalışmaları uygulanmıştır. Karakterizasyon çalışmaları haricinde KOI fraksiyonları derinlemesine incelenmiştir. Ardışık filtrasyon/ultrafiltrasyon fiziksel ayrım aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca partikül boyut dağılımı ve KOI fraksiyonasyonu arasındaki korelasyon biyolojik arıtılabilirliğin bir göstergesi olarak incelenmiştir. Elde edilen partikül boyut dağılımı temelli KOI fraksiyonasyon profilleri evsel atıksuyun karakterinin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. PBD temelli-KOI fraksiyonasyon profillerinden çıkarılan tanıma göre 2 nm’nin altındaki boyuta sahip olan çözünmüş kısımda giriş akımında olan çözünmüş inert KOI ve çözünmüş kolay ayrışan organik madde olduğu gözlenmiştir, bu sonuçlar, respirometrik analizler ve Orhon ve diğ., (1999) tarafından geliştirilmiş inert KOI deneyleriyle de desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study characterization studies performed on the domestic sewage for two sets from the influent and the effluent flow of the Atakoy WWTP on 18.01.2006 and 23.03.2006. Apart from these characterization studies, COD fractions have been profoundly observed. Sequential filtration/ultrafiltration has been used as a physical segregation tool. It also explores the correlation between particle size distribution (PSD) and COD fractionation, as an index for biological treatability. Profiles obtained through PSD based-COD fractionation serve as the fingerprints for domestic wastewater. PSD-based COD fractionation profiles identify the soluble range below 2 nm as the size interval housing both the soluble inert COD initially present in the wastewater and soluble easily biodegradable organic matter as also supported by the metabolic fractionation attained through the resiprometric analyses and the inert COD determination with the method proposed by Orhon et al., (1999).en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEvsel Atıksutr_TR
dc.subjectKOİ Fraksiyonlarıtr_TR
dc.subjectPartikül Boyut Dağılımıtr_TR
dc.subjectRespirometretr_TR
dc.subjectBiyolojik Arıtma.tr_TR
dc.subjectDomestic Sewageen_US
dc.subjectCOD Fractionsen_US
dc.subjectParticule Size Distributionen_US
dc.subjectRespirometryen_US
dc.subjectBiological Treatment.en_US
dc.titleEvsel Atıksularda Koi Fraksiyonasyonu Ve Partikül Boyut Dağılımı Arasındaki Korelasyonun İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeCorrelation Between Cod Fractionation And Particle Size Distribution For Domestic Sewageen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Biotechnologytr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Biotechnologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4205.pdf789.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.