Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6637
Title: Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansının Doğrusal Elastik Yöntem İle Belirlenmesi Ve P25 Hızlı Değerlendirme Yöntemi İle Karşılaştırılması
Other Titles: Seismic Assessment Of Existing Reinforced Concrete Buildings With Code-based Linear Elastic And P25 Rapid Assessment Methods And Their Comparison
Authors: Gülay, Fatma Gülten
Karasu, Celal Ogün
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Hızlı Değerlendirme Metotları
Doğrusal Elastik Yöntem
Mevcut Yapılar
Rapid Assessment Methods
Linear Elastic Method
Existing Buildings
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında amaç, DBYYHY’07 7. Bölümünde önerilen “Doğrusal Elastik Yöntemler” içerisinde yer alan “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” ile P25 hızlı değerlendirme yöntemini gerçek yapılar üzerinde uygulayarak, elde edilen sonuçların değerlendirilmesidir. Altı bölüm halinde sunulan çalışmanın ilk bölümünde giriş, çalışmanın amacı ve kapsamı verilmektedir. İkinci bölümde daha önce öne sürülmüş hızlı değerlendirme yöntemleri kısaca açıklanmıştır. Daha sonraki bölümlerde yöntemin konusu olan “Doğrusal Elastik Yöntemi ile P25 Hızlı Değerlendirme Yöntemi” ayrı ayrı açıklanmıştır. Beşinci bölümde sayısal incelemelere yer verilmiş olup seçilen 4 ayrı gerçek betonarme yapının deprem güvenliği 2 ayrı yaklaşımla değerlendirilmiştir. Son olarak “Sonuç ve Öneriler” bölümünde yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar ve yöntemlerin birbiri ile ne derecede uyuştuğu anlatılmıştır.
In this thesis study, P25 rapid assessment method and the ‘linear elastic methods’ prescribed in DBYYHY’07 have been performed on 4 different real buildings and obtained results have been evaluated. The thesis study has been performed as six chapters and the first one includes the introduction and the aim and the scope of the study. Previous rapid assessment methods have been explained in the Second Chapter. The code based ‘Linear Elastic Methods’ and P25 Scoring Method and its new P25 v2 version have also been explained in third and fourth chapters. The fifth chapter presents the seismic performance evaluations of 4 different real reinforced concrete buildings with Linear Elastic Method’ and P25 Scoring Methods v1 and v2. At the Sixth Chapter, the performance levels found with two approaches and the relations and consistency of the methods as well as the insufficiency of the structural systems have been discussed and suggestions for further study are also presented.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6637
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7711.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.