Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6635
Title: İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliğine Göre Betonarme Yüksek Bir Binanın Analizi
Other Titles: Analysis Of A High-rise Reinforced Concrete Building According To Istanbul High-rise Buildings Earthquake Regulations
Authors: Gençoğlu, Mustafa
Özgün, Esra
433700
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği
Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz
Performansa dayalı tasarım
Istanbul High-Rise Buildings Earthquake Regulations
Nonlineer time history analysis
Performance based design
Issue Date: 26-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüksek yapıların düşey yükler ve deprem etkileri altında tasarımları ve performanslarını değerlendirme konusunda genel amaçlı tasarım yönetmeliklerinin yetersiz olmasından dolayı, yüksek yapıların depreme karşı tasarımı bu yönetmeliklerdeki uygulamalardan farklı esaslara göre yapılmalıdır. Bu çalışmada, betonarme yüksek bir binanın taslak halindeki İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliğine göre analizi yapılmıştır. Analiz modeli, düzensizlik oluşturmaması açısından her iki doğrultuda simetrik ve yapısal boşluklar bulunmayacak şekilde oluşturulmuştur. Yapının ön tasarımı, deprem yönetmeliğindeki tasarım kurallarına uygun olacak şekilde yapılarak, doğrusal elastik analiz yapılmıştır. Doğrusal olmayan analiz aşamasında, bilgisayar ile sayısal çözümlemenin getirdiği zorluklardan dolayı, yönetmelikte verilen kurallardan farklı olarak bazı kabuller yapılmıştır. Deprem kayıtlarının uygulanma şekli, P-∆ etkilerinin ihmali, lif elemanlarının sadece kritik perde yüksekliği boyunca atanması yönetmelikten farklı olarak yapılan kabullerdir. Bu kabullerle birlikte yapılan analiz sonucunda, yapı elemanlarında izin verilen birim şekil değiştirmeler sağlanırken, tüm bu yapısal elemanların kesme kuvveti altında gevrek göçmeleri, ön boyutlandırma aşamasında uygulanan kapasite tasarım ilkeleri sayesinde engellenmiştir. Yönetmelikte öngörülen hasar limitlerinin deprem düzeylerine göre farklılıklar gösterdiği, sonuçlar karşılaştırılarak belirtilmiştir.
The most important issue about design of high-rise buildings under seismic effects, these structures can be built in different principles from eartquake codes for low and mid-rise structures because of general design regulations may be inadequate in some respects about assessment of high-rise buildings performance and design under seismic effects and under the vertical loads. In this thesis, a reinforced concrete high-rise building was analized by using the rules of “Istanbul High Rise Buildings Regulations”. Analysis model is formed symmetrical in two directions and without structural gaps not to constitute irregularity. Preliminary design of the building is made available for seismic design requirements of the regulation, linear elastic analysis is done. In nonlinear analysis phase, because of the difficulties of numerical analysis by the computer, some assumptions were made different from the regulations. Shape of the implementation of earthquake records, neglect of the P-Δ effects, application of fiber components over the critical wall height are some diferences from the regulation. As a result of the analysis with these assumptions, strain of construction components is under the permitted limits, crisp migrate all of these structural elements under shear force is prevented through the capacity design principles, in pre-sizing stage . Differences of damage limits prescribed in the regulations, are shown by comparing the resutls of different earthquake levels.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/6635
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12640.pdf4.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.