Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6555
Title: Çelik Vıerendeel Kirişlerde Göçme İncelemesi Ve Göçmeye Etki Eden Parametreler
Other Titles: Collapse Investigation In Steel Vierendeel Beams And Parameters Affecting Collapse
Authors: Çelik, Oğuz Cem
Akıncı, Yasin
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Vierendeel kirişi
Doğrusal olmayan itme (pushover) hesabı
SAP 2000
Pushover eğrisi
Vierendeel beam
Nonlinear pushover analysis
SAP 2000
Pushover curves
Issue Date: 15-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada çelik Vierendeel kirişlerde göçme incelemesi doğrusal olmayan itme (pushover) hesabı yapılarak, değişik parametrelerin etkisi araştırılmıştır. Açıklığı L=12 m ve L=15 m olan sırasıyla 4 (çift) ve 5 (tek) gözlü Vierendeel kirişlerin 10 metre aralıklarla yerleştiği bir yapı düşünülmüş ve SAP 2000 yardımıyla parametrik bir çalışma yürütülmüştür. Yapılan çalışma, konstrüksiyon yüksekliği (b)/göz açıklığı (a) oranını, gözleri çevreleyen elemanların rijitliklerindeki farklılıkları, sistemde tek ya da çift sayıda göz olmasını ve ilk ve son gözlere diyagonal eleman konulması gibi çeşitli durumları içermektedir. Her bir sistemin ASD89 ve LRFD99 yönetmeliklerine göre tasarımı yapılmıştır. Toplamda 42 değişik sistem hesabı yapılmış olup bunlardan ikisi ayrıntılı olarak açıklanmış, tüm sistem çözümleri ve sonuçları Ek’te verilmiştir. Ele alınan tüm sistemlere ilişkin toplam düşey yük-düşey yer değiştirme eğrileri (pushover eğrileri) karşılaştırmalı diyagramlarla sunulmuştur. Son olarak, ulaşılan sonuçlara yer verilmiş ve çelik Vierendeel kirişlerin tasarımına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
This study describes a parametric investigation into the collapse analysis and design of steel Vierendeel beams using nonlinear pushover analysis. Structures having four (even) and five (odd) bays of Vierendeel beams which are spaced at 10-meter intervals and spanning L=12 m and L=15 m are investigated. And then, an intense parametric study has been conducted using SAP2000. In that particular study, some facts are analyzed, such as construction height (b)/bay opening (a) ratio, differences at rigidities of the elements, the number of the bays in the system (odd or even number), and placed diagonal elements (for retrofitting purposes for example) at the first and last bays. And then, each system is designed following the design criteria given in ASD89 and LRFD99. In total, 42 different systems are analyzed and two of them are described in detail. The whole system solutions and results are well documented in Appendix. Total vertical load-vertical displacement pushover curves are presented. Several systems are compared to each other to possibly reach some design recommendations. Finally, the study is substantially summarized, and the results from this parametric study are given. Various suggestions are made about the design of steel Vierendeel beams.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/6555
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10898.pdf4.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.