Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6518
Title: İki Parametreli Değişken Elastik Sabitli Zemine Oturan Plaklar
Other Titles: Analysis Of Plates On A Two Parameter Variable Elastic Stationary Foundation
Authors: Çelik, Mecit
Şahin, Diğdem
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Değişken Elastik Sabitli Zemin
Yataklanma Katsayısı
Sonlu Eleman
Variable Elastic Stationary Foundation
Elastic Bedding Coefficient
Finite Elements
Issue Date: 25-Feb-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada iki parametreli değişken elastik sabitli zemine oturan plakların hesabı yapılmıştır. Plağa ait poisson oranı değerleri ile plak boyutları sabit alınmıştır. Zemine ait değerler değişken kabul edilmiştir. Sistem, farklı zemin elastisite modülü değerlerinin, sıkışabilir zemin tabaka kalınlığının farklı değerleri için sabit, lineer ve kuadratik değişmesi durumları için çözülmüştür. Bunlara bağlı olarak mod şekil parametresi, zemine ait elastik yataklanma katsayısı ve kayma parametresi bir ardaşık yaklaşım yöntemi ile hesaplanmıştır. Onaltı serbestlik dereceli plak sonlu eleman ile dört serbestlik dereceli zemin sonlu eleman oluşturulmuş ve hesaplarda Genson isimli bilgisayar programı kullanılmıştır. Yer verilen sayısal örneklerde; yapılan hesaplar sonucu elde edilen düşey yer değiştirme (d) ve eğilme momenti (Mx) tablolar halinde gösterilmiştir.
This study focuses on the analysis of plates on a two-parameter variable elastic stationary foundation.The values related to the foundation are considered to be variable. Poisson ratios and dimensions of plates are considered to be constant. The system has been solved for different values of elasticitiy modulus with constant, linear and quadratic changes with depth. Mode shape parameter, elastic bedding coefficient and shear parameter coefficients have been calculated by an iteration method. Plate element with sixteen degrees of freedom and soil element with four degrees of freedom have been constituted and all of the calculations have been made by the Genson computer program. In the numerical examples ; as a result of the calculations, vertical displacements (d) and bending moments (Mx) are demonstrated in tables.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/6518
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10267.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.