Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/650
Title: Eritromisinin Biyodegradasyon Kapasitesinin Anoksik Ve Anaerobik Koşullarda Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Biodegradation Capacity Of Erythromycin And Anareobic Conditions
Authors: İnce, Orhan
Coşkun, Neşe
406073
Environmental Biotechnology
Environmental Biotechnology
Keywords: Antibiyotikler
Anaerobik arıtma
Biyoayrısma
Antibiotics
Anaerobic treatment
Biodecomposition
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tamamlanan projede bir antibiyotik olan eritromisinin (ERM) biyodegradasyonu ve mikrobiyal kültürün üzerindeki etkileri metanojenik, nitrat indirgeyici ve sülfat indirgeyici koşullarda; degradasyondan sorumlu mikrobiyal komunitenin kantitatif polimeraz zincirleme reaksiyonuyla sayılması, çözünmüş organik karbon (ÇOK), biyogaz ölçümü, elektron alıcısı ve antibiyotik konsantrasyonu takibi yardımıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, kesikli reaktör şişeler, farklı numune alım zamanlarında bozulmak üzere kurulmuştur. Gaz üretimi ve kompozsiyonu, TOK, antibiyotik ve elektron alıcı konsantrasyonları 120 gün boyunca izlenmiştir. Ayrıca spesifik mikrobiyal grupların populasyonlarındaki değişimler Q-PCR analizleriyle izlenmiştir. Elde edilen sonuçların detaylı incelemesi sonucunda, ERM biyodegredasyonu hakkında genel bir sonuca varılmıştır. Sonuç olarak, ERM’nin metanojenik, sülfat indirgeyici ve nitrat indirgeyici ortamlarda karbon kaynağı olarak kullanılamadığı görülmüştür.
In the completed project, the biodegradation capacity and the effects on microbial culture have been investigated for Erythromycin (ERY) which is an antibiotic under methanogenic, sulfate reducing and nitrate reducing conditions, with the help of determination of quantities of the microbial communities that are responsible for the degradation by Quantitative Polymerase Chain Reaction (Q-PCR), along with the Dissolved Organic Carbon (DOC), biogas measurement, electron acceptor and antibiotic concentration monitoring. In this scope, batch tests were set-up, to be distracted at different sampling times. Gas generation and composition, DOC, antibiotic and electron acceptor concentrations were monitored for 120 days. In addition, the changes of the quantity of specific microbial groups were analysed by Quantitative PCR (Q-PCR). By a profound examination of the results obtained by the experiments that have been carried out through-out the project, a general conclusion for the biodegradation of ERY was obtained. As a result, ERY was found out to be unable to utilizable as a carbon source under three different electron conditions; methanogenic, sulfate reducing and nitrate reducing.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/650
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11999.pdf982.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.