Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6496
Title: Değişken Derinlikli İki Parametreli Elastik Zemine Oturan Plaklar
Other Titles: Variable Depth Based Plates On Two Parameter Elastic Foundation
Authors: Çelik, Mecit
Şık, Duygu
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Elastik zemin
plak
Elastic Foundation
plate
Issue Date: 8-Feb-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada değişken derinlikli iki parametreli elastik zemine oturan plakların hesabı incelenmiştir. Plağa ait elastisite modülü, poisson oranı değerleri ile plak boyutları sabit alınmıştır. Sistem, zemin elastisite modülünün sıkışabilen tabaka kalınlığı boyunca sabit, lineer ve kuadratik değiştiği üç farklı durumu için çözülmüştür. Bunlara bağlı olarak zemin yüzey parametresi, zemine ait elastik yataklanma katsayısı ve kayma parametresi bir ardaşık yaklaşım yöntemi ile hesaplanmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problemin ortaya çıkışı ve daha önceden yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan zemin modelleri kısaca incelenmiş ve problemin çözümü için uygun zemin modeli seçilmiştir. İkinci bölümde çözüm yöntemi olarak Vlasov zemin modeli esas alınarak bu zemine ait kayma parametresi göz önüne alınmıştır. İki parametreli elastik zeminde, zemin karakteristiklerinin tanımı yapılarak iki parametreli zemine oturan plakların altında, plak dışında kalan noktalarda sistemin diferansiyel denklemi elde edilmiş ve virtüel iş teoremi yardımı ile zemine ait karakteristik büyüklüklerin ardışık yaklaşım yöntemi ile elde edilebileceği gösterilmiştir. Üçüncü bölümde sayısal örneklere yer verilmiştir. Yapılan hesaplar sonucu elde edilen düşey yer değiştirme ve eğilme momenti tablolar ve şekillerle gösterilmiştir. Son bölümde ise çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar topluca verilmiştir.
In this study, the calculation of variable depth plates based on two- parameter elastic foundation has been examined. The values of modulus of elasticity and the poisson ratio which belongs to plate are constant. The system has been resolved in case of constant, linear and quadratic changes of the modulus of elasticity along the compressible layer thickness. According to these cases, the mode shape parameter, the elastic bedding coefficient and shear parameter have been calculated by consecutive iteration process. The study is composed of four sections. In the first section, information is given about the history of the problem and the previous studies. The foundation models which are appeared as results of this studies are shortly examined and the suitable foundation model for the solution of the problem has been chosen. In the second section, method of the solution based on Vlasov foundation model and shear parameters which belongs to this foundation are considered. The characteristics of two parameter foundation have been described, the governing differential equations are derived both below and outside of the plate by using the virtual work theorem, numerical characteristics of the foundation has been introduced in accordance with consecutive iteration process. In the third section numerical examples have been given regarding the calculations mentioned above. The vertical displacement and bending moment which are obtained from the results have been shown as tables and figures. In the last section, aggregated results of the study have been given.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/6496
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10090.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.