Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/646
Title: Çeşitli Yükleme Oranlarının Substrat Depolama Mekanizmasına Olan Etkisi
Other Titles: Effects Of Different Loading Rates On Substrate Storage Phenomena
Authors: Ubay Çokgör, Emine
Çavuş, Erol
Environmental Biotechnology
Environmental Biotechnology
Keywords: Aktif Çamur
Ardişik kesikli reaktor
Glikoz
Glikojen
Mofifiye ASM3
Hücre İçi Depolama
Activated Sludge
Sequencing Batch Reactor
Glycogen
Glucose
Modified ASM3
Intracellular Storage
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüze kadar aktif çamur sistemlerinin depolama metabolizması detaylı olarak açıklanamamıştır. Depolama prosesinin net olarak anlaşılabilmesi ve elde edilecek bilgilerin atıksu arıtma tesislerinin tasarımının optimizasyonunda kullanılabilmesi için, depolama prosesinin farklı metabolik koşullarda incelenmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı, aktif çamur sistemlerinin biyokimyasal depolama sürecinin daha iyi anlaşılmasıdır. Bu bağlamda, biyokimyasal depolamanın önemli parametrelerinden biri olan substrat besleme biçimlerinin bu sürece etkilerinin detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç için Ardışık kesikli reaktor sistemi seçilmiştir. Bu sistemin çeşitli F/M oranlarında microorganizmal tepkilerin takibi, ve depo ürünlerinin ölçülmesi amaç kapsamındadır. Bu kapsamda yapılan respirometric ölçümler ASM3 modeline göre simule edilmiştir. Simule edilen data değerlerinde çeşitli model sabitleri belirlenmiş ve daha önce yapılan çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Depolama sürecinin daha iyi anlaşılması, biyolojik arıtma verimini artıracak ve tesis ölçekli uygulama çalışmalarına esas oluşturabilecektir.
So far, the storage metabolism of activated sludge systems has not yet been explained in detail. In order to understand the storage process clearly and to use the information obtained for the optimization of wastewater treatment plant design, it is necessary to investigate the storage process under different metabolic conditions. The aim of the study is to improve the understanding of biochemical storage process in activated sludge systems. In this respect, the effects of the important parameters of biochemical storage, which is different feeding patterns, on this process will be investigated in detail. For this aim, Sequencing Batch Reactor type has been selected for system operations. The aim covers microbial behaviors of the activated sludge and measurements of storage molecules at different F/M ratios in the present study. The respiromentic measurements were executed and these measurement data were simulated with the ASM3. Coefficient estimations were obtained from simulated ASM 3. The coefficient results were compared with the literature values. A better-understood storage process will improve the biological treatment efficiency and form a basis for plant-scaled applications.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/646
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3420.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.