Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6417
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavuz, Rehatr_TR
dc.contributor.authorOrbak, İlküntr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-06-29tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-03T11:10:36Z-
dc.date.available2015-07-03T11:10:36Z-
dc.date.issued2009-07-01tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6417-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Tunçbilek linyitinden çeşitli aktivasyon ve ön işlemler uygulanarak aktif karbon üretimi, atıksulardan ağır metal iyon giderimi, gaz fazdan SO2 giderimi ve bunların modellenmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, çeşitli aktivasyon (fiziksel ve kimyasal) ve ön işlemler uygulanarak, Tunçbilek linyiti esaslı farklı gözenek ve yüzey özelliklere sahip aktif karbon numuneleri üretilmiştir. Üretilen aktif karbon numunelerinin karakterizasyonu, azot ve karbondioksit gazlarının kullanıldığı adsorpsiyon izotermleri, kısa ve elementel analiz, Boehm titrasyonu, FTIR, SEM, zeta potansiyel ölçümleri, iyot sayısı tayini, mineral madde analizleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Ağır metal iyonu ile ilgili çalışmalar, öncelikle ortamda sadece ilgili ağır metal iyonun bulunması esasına göre gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, ağır metal iyonlarının bir arada bulunması, ortamda organik ve inorganik diğer bazı anyon ve katyonların bulunması durumları da, bunların olası etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla incelenmiştir. Gaz fazdan SO2 giderim çalışmalarında, SO2 derişiminin, adsorpsiyon ortam sıcaklığının ve tane boyutunun etkileri incelenmiştir. Atık sudan giderilmesi amacıyla seçilmiş olan ağır metal iyonları için ne tür aktif karbonun uygun olduğu ve aktif karbon ile olan olası adsorpsiyon mekanizması, kinetik ve termodinamik modellerle belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen deneysel verilere çeşitli adsorpsiyon izoterm modelleri uygulanmıştır. Ağır metal iyonları adsorpsiyonunun aktivasyon enerjisi, ortalama serbest adsorpsiyon enerjisi, izosterik adsorpsiyon ısısı ile ΔG˚, ΔH˚, ΔS˚ gibi termodinamik parametreleri hesaplanarak adsorpsiyon mekanizması aydınlatılmaya çalışılmıştır. Sabit SO2 derişiminde, adsorpsiyon hızı ile aktivasyon enerji ve frekans faktörü gibi adsorpsiyon kinetik parametreleri hesaplanmıştır. SO2 adsorplama miktarının bulunması için Knudsen difüzyon modelini temel alan intraparticle difüzyon modeli ile Freundlich izotermi (veya Henry izotermi) uygulanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study consists of the following two main sections; active carbon production from Tunçbilek lignite with different activation and pre-treatment methods, and removal of high metal ion and SO2 gas including their modeling. First, activation (both physical and chemical) and pre-treatment methods are used to produce samples with different pore structures and surface properties. Characterization of produced samples are accomplished with N2 and CO2 adsorbent method, Boehm titration, FTIR analysis, SEM measurements, zeta potential, iodine determination, and mineral substance analysis. The heavy metal adsorption studies are accomplished under the assumption that only relevant heavy metal ion is present in the environment. Nonetheless, coexistence of heavy metal ions and existence of some organic and inorganic anions and cations in the environment are also examined in order to identify their possible effects. For the SO2 adsorption, the effects of SO2 concentration, adsorption temperature and sample size are investigated. The appropriate active carbon for the selected heavy metals that will be removed from waste water and adsorbent mechanism of this selected active carbon with the kinetic and thermodynamic models are also determined. Various isotherm models are applied to the obtained experimental data. It is also aimed to explain the adsorption mechanism with the calculated thermodynamic parameters such as activation energy of adsorption of heavy metal ions, average free adsorption energy, isosteric adsorption temperature and ΔG˚, ΔH˚, ΔS˚. For a fixed SO2 concentration, the rate of adsorption and adsorption kinetic parameters such as activation energy and frequency factor are obtained by fitting experimental data. An intraparticle diffusion model based on Knudsen diffusion and Freundlich isotherm (or Henry isotherm) is applied for the prediction of the amount of SO2 adsorbed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAktif karbontr_TR
dc.subjectadsorpsiyontr_TR
dc.subjectağır metal iyonutr_TR
dc.subjectSO2tr_TR
dc.subjectActivated carbonen_US
dc.subjectadsorptionen_US
dc.subjectheavy metal ionen_US
dc.subjectSO2en_US
dc.titleAktif Karbon İle Çevre Kirletici Bazı Unsurların Giderilmesitr_TR
dc.title.alternativeRemoval Of Enviromental Pollutants By Using Activated Carbonen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKimya Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentChemical Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9626.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.