Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/634
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOrhon, Derintr_TR
dc.contributor.authorÖzdemir, Sedatr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-09-27tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-10T15:19:56Z-
dc.date.available2015-04-10T15:19:56Z-
dc.date.issued2013-09-27tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/634-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, aerobik koşullardaki biyolojik çamur stabilizasyonunu karakterize etmek için deney ve modelleme çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda, içsel solunum ve mikrobiyal aktivitenin aerobik stabilizasyon prosesindeki rolü araştırılmıştır. Ayrıca, aktif çamur prosesi çamur bekletme süresinin (ÇBS) stabilizasyon prosesi üzerine olan etkisi değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar, içsel solunum hızı (bH) 0.21/gün ve 0.06/gün değerleri ile içsel solunumun büyüklüğünün, bH’ın belirlenmesinde kullanılan respirometrik yöntemlere bağlı olarak oldukça farklı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ÇBS’nin aktif çamurun kompozisyonu ve aerobik stabilizasyon prosesinin verimi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu da göstermiştir. Model simülasyonlarına göre stabilizasyon prosesinin başlangıcında çamurun aktif biyokütle fraksiyonu (XH) ÇBS 2, 8 ve 20 günlerde işletilen sistemler için sırasıyla %76, %67 ve %53 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, modelleme çalışmasının sonuçları, içsel solunum sırasında oluşan mikrobiyal partiküler ürünlerin (XP) aerobik stabilizasyon koşullarında düşük bir hızda hidroliz olabildiğini göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, experimental and modelling studies were conducted to characterize stabilization of biological sludge under aerobic conditions. In this context, the role of endogenous decay and microbial activity in the stabilization process was investigated. The effect of sludge retention time (SRT) of the activated sludge process on aerobic sludge stabilization was also evaluated. Experimental results showed that the magnitude of endogenous decay was quite different with endogenous decay rate (bH) values of 0.21/day and 0.06/day depending on the implemented respirometric procedure for assessment of bH. Results also showed that SRT has a significant impact on the composition of the activated sludge and the efficiency of aerobic stabilization process. According to the model simulations, at the beginning of the stabilization process, active biomass (XH) fraction of the sludge was determined as 76%, 67% and 53% for the systems operated at SRT of 2, 8 and 20 days, respectively. In addition, results of the modelling studies indicated that microbial particulate products (XP) generated during endogenous respiration are hydrolyzable at slow rate under aerobic stabilization conditions.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAktif Çamurtr_TR
dc.subjectAerobik Stabilizasyontr_TR
dc.subjectİçsel Solunumtr_TR
dc.subjectModellemetr_TR
dc.subjectRespirometretr_TR
dc.subjectActivated Sludgeen_US
dc.subjectAerobic Stabilizationen_US
dc.subjectEndogenous Decayen_US
dc.subjectModellingen_US
dc.subjectRespirometryen_US
dc.titleAerobik Çamur Stabilizasyonunun Karakterizasyonu Ve Modellenmesitr_TR
dc.title.alternativeCharacterization And Modelling Of Aerobic Sludge Stabilizationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10017310tr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Biotechnologytr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Biotechnologyen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.