Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6317
Title: Alışveriş Merkezleri Ve Değişim: Günümüz Şartlarında Genel Kullanım Alanlarına Bakış
Other Titles: Shopping Center And Changing: Viewing On General Usage Areas In Today’s Conditions
Authors: Kahvecioğlu, Hüseyin
Baştuğ, Zeynep
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Alışveriş Merkezleri
Genel Kullanım Alanları
Değişim
Tüketim
Günümüz Şartları
Shopping Center
General Usage Areas
Change
Consumption
Today’s Conditions
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, alışveriş merkezlerinin günümüzde sahip olduğu durumu tanımlamak ve alışveriş merkezlerinin geçmişten günümüze, farklı ilişkiler sistemi üzerine şekillendiğini gözler önüne sermek için hazırlanmıştır. Çalışmada ilk olarak günümüz şartları tanımlanmakta ve daha sonra, çalışmanın daraltılmış çalışma alanı olan genel kullanım alanları, günümüz şartları çerçevesinde ele alınmaktadır. Değişime uğrayan genel kullanım alanlarında, bu değişimin şekli ve niteliği çerçevesinde çalışmaya yaklaşılmaktadır. Değişimin, alışveriş merkezinin odak noktası haline gelmesindeki rolü çalışmada öne çıkmaktadır. Genel kullanım alanlarının gerçek dünyada nasıl şekillendiğini incelemek amacıyla, iki alışveriş merkezi örnek alan olaral seçilmiştir. Gözlem ve üst düzey yöneticileriyle yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen veriler, çalışmanın sonuçları için önemli bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır.
This research is defines the shopping center position in today’s condition and bring out variable relation systems from past to today. First of all, research defines today’s condition and than general usage areas which are the limited research object will be discussed. General usage areas are in a change period. The research will be developed within this character and modality of change. The effects of change on popularity of shopping center are the main points of the research. Two shopping centers are chosen as samples for analyzing how to general usage areas get shape in real life. Observations and interviews with top executive of shopping centers will be give important datum for research results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/6317
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3315.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.