Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6313
Title: Çevresel Tasarıma Çocukların Ve Gençlerin Katılımı
Other Titles: The Participation Of Children And Youth In Environmental Design
Authors: Özsoy, Ahsen
Genç, Seda
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: katılım
çocuk
genç
çevresel tasarım
participation
child
youth
environmental design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, toplum üzerindeki etkileri yadsınamayacak olan çevresel tasarımdan en çok etkilenen çocukların ve gençlerin bu tasarımlara katılım kavramı, yaklaşımları, yöntemleri ve uygulanan katılım örnekleri araştırılmıştır. İncelenen katılım kavramı; alınan kararlara o kararlardan etkilenenlerin katılması şeklinde tanımlanır. Kullanıcıların tasarım kararlarına katılabilmesi, ihtiyaçları ve isteklerini belirtebilmesi, konu ile ilgili fikirlerini ve önerilerini açıklaması tasarlananın, hem kullanıcılar için hem de toplum için en uygun ve en doğru olmasını sağlayacaktır. Çocukların ve gençlerin kendisiyle ilgili kararlara katılmasının önemi ise 20. yüzyıl sonlarında anlaşılmaya başlamıştır. Türkiye’de genç nüfusun yüksek olmasından dolayı yaşadıkları çevrenin önemini vurgulamak; Türkiye için sürdürülebilir kalkınma ve gelişmeyi sağlayabilmek için çevresel tasarımların şu anın ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yorumlanması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Geleceğin yetişkinleri olan çocukların ve gençlerin fikirlerinin ve bakış açılarının kendileri tarafından aktarılması sürdürülebilir gelişmenin önemli adımlarından birisidir. Bu çalışmanın amacı; çocukların ve gençlerin katılımının toplum için anlamı ve önemini vurgulayarak, yaşadıkları çevrenin çocukların ve gençlerin gereksinimlerine cevap veren yapıya sahip olması gerektiği düşüncesiyle çevresel tasarımın, çocuklar ve gençlerin katılımlarıyla gerçekleştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu tez çalışması; çocukların ve gençlerin haklarını korumak üzere çalışmalar yürütülen ülkemizde, aslında yaşadıkları çevrenin çocukların ve gençlerin gereksinimlerine cevap veren yapıya sahip olması gerekliliğinin onların kişilik ve gelecekte çevreleri ile olan ilişkilerini belirleyen temel haklarından birisi olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.
Within this study various concepts, models, methods and practices of children and youth participation in environmental design, which has enormous affects on community, have been analyzed. The research topic; Participation is defined as active involvement of the concerned population to decision making process. When the users are involved in decisions, determination of their needs and wishes, explanation of their thoughts and suggestions, make the design more applicable and democratic in all levels for the users as well as the whole community. The importance of children and youth participation in the decision making process has been understood starting from the end of the 20th century. Young population is high in our developing country, Turkey; that’s why the emphasis of the environment they live in and the environmental design should be stronger in order to achieve the sustainable development and their participation would be commented as the answers of the present and the future necessities. One of the important steps of sustainable development is to transfer the ideas and perspectives of the today’s children and youth by themselves, who will be adults in the future. The aim of this thesis is; to put forward the meaning and importance of children’s and young people’s participation to environmental design and the idea that the environmental design that shape their environment should respond their specific requirements therefore this implies the necessity that young people and children environmental design should be included to this process. With this study the fact of the children’s and youth’s right to participate the formation of their environment is underlined which is a fundamental right that forms their personality and their approach to their surrounding.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/6313
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3694.pdf6.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.