Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKınacı, Cumalitr_TR
dc.contributor.authorErdem, Selimetr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-07-08tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-09T13:19:38Z-
dc.date.available2015-04-09T13:19:38Z-
dc.date.issued2010-07-09tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/589-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada ileri arıtma teknikleri olan ters osmoz ile nanofiltrasyon membranlarının yüksek tuz konsantrasyonuna sahip petrol ve doğalgaz kuyuları üretim atıksularındaki arıtım performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ön arıtma maksatlı kullanılan MF ve UF membranlarının NF ve TO performansları üzerine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaca uygun olarak kurulan laboratuar ölçekli basınçlı membran sisteminde, petrol, doğalgaz ile petrol + doğalgaz kuyuları üretim atıksuları ile deneyler yürütülmüştür. Yürütülen çalışmalar sonucunda farklı üretim kuyularına ait en iyi giderim performansı sergileyen membran arıtma kombinasyonları üretim atıksuların karakterine bağlı olarak farklılık göstermiştir. Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda en yüksek akı değerine 0,2 µm MF + NF270 kombinasyonları ile ulaşılmıştır. KOİ ve iletkenlik giderim verimleri incelendiğinde ise en iyi performansı 0,05 µm MF + XLE kombinasyonu verdiği görülmektedir. Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda ise en yüksek akı değeri ve KOİ, iletkenlik giderim verimleri 0,05 µm MF + XLE kombinasyonları ile elde edilmiştir. Tüm çalışma genel olarak değerlendirildiğinde, ön arıtma olarak, askıda katı madde ve bulanıklık gideriminde MF membranının; son arıtma olarak ise organik madde ve tuzluluk giderimi bakımından XLE membranının etkili bir performans sergilediği söylenebilir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, treatment performances of reverse osmosis and nanofiltration membranes are investigated in high salinity produced water that come from oil and gas wells. In addition, effects of MF and UF membranes which used as pretreatment, on NF and RO performances are wanted to be determined. For this purpose experiments were performed with oil, gas and oil + gas produced waters in lab scale membrane system which set up. It was seen in this study that there are differences between treatment efficiency of tried treatment combinations depending on characteristics of produced water coming from different wells. After studies, the highest flux value was gained with the 0,2 µm MF + NF270 combination while studying with the oil + gas well produced water. In addition to this, 0,05 µm MF + XLE combination gave the best results for COD and conductivity removal efficiencies. Lastly, studies performed with gas well produced water indicated that 0,05 µm MF + XLE gave the best flux value, COD and conductivity removal efficiencies. To conclusion; when all results gained from all studies are investigated; MF membran for TSS and turbidity removal as a pretreatment and XLE membran for organic matter and salinity removal for advanced treatment can be recommended.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMFtr_TR
dc.subjectUFtr_TR
dc.subjectNFtr_TR
dc.subjectTOtr_TR
dc.subjecttuzluluktr_TR
dc.subjectpetrol ve doğalgaz üretim atıksuyutr_TR
dc.subjecthidrokarbontr_TR
dc.subjectMFen_US
dc.subjectUFen_US
dc.subjectNFen_US
dc.subjectROen_US
dc.subjectsalinityen_US
dc.subjectoil and gas produced wateren_US
dc.subjecthydrocarbonsen_US
dc.titleHidrokarbon İçeren Tuzlu Atıksuların Membran Prosesler İle Arıtımıtr_TR
dc.title.alternativeTreatment Of Saline Wastewater Including Hydrocarbons With Membrane Processesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Bilimleri ve Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Science and Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10830.pdf5.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.