Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5810
Title: Kobi’lerde Endüstri Mühendisliği Ve Uygulama Örnekleri
Other Titles: Industrial Engineering In Smsc And Application Samples
Authors: Baskak, Murat
Yazıcı, Erhan
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: KOBİ
Endüstri Mühendisliği
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Üretim Planlama
Maliyet Yönetimi
Kalite
İş Etüdü
Organizasyon
İnsan Kaynakları
Karar Destek Sistemleri
Değişim
SMSC
Industrial Engineering
Small and Medium Sized Companies
Production Planning
Cost Management
Quality
Work Study
Organization
Human Resources
Decision Support Systems
Change
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: 20.yy’da küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ)’lerin küreselleşen dünyada ayakta kalamayıp yok olacakları ve onların yerini ise büyük şirketlerin alacakları tahmini yapılmaktaydı. Fakat bunun aksine KOBİ’ler önemlerini arttırarak 21.yy’a girmiş bulunuyorlar. Bunun nedenleri, KOBİ’lerin niçin bu kadar önemli oldukları ve ekonomi açısından önemlerini açıklayarak teze giriş yapılmakta. Bunun sonrasında KOBİ’lerin yapıları itibari ile sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlardan bahsedilmektedir. Mevcut durumda Türkiye’de KOBİ’lerin yaşadığı sorunlar ve bunlar için sunulan bir takım çözümler ile devam ediliyor. Geleceğe yönelik olarak bakıldığında KOBİ’lerin sahip olduğu üretim planlama ve kontrol, kalite, maliyet yönetimi, verimlilik, yönetim ve organizasyon gibi konulardaki sorunlar hakkında çözüm getirebilecek endüstri mühendisliği disiplinin katabilecekleri gösterilmeye çalışılıyor. Bunun için hem KOBİ’lerin bu konularda yaşadığı sıkıntılar ile bunlara sunulan çözümler hakkında bilgi veriliyor hem de yapılan uygulamalardan örnekler veriliyor. Sonuçta ise KOBİ’lerin yaşadığı sorunların endüstri mühendisliği disiplini içerisinde yer aldığı düşüncesinden yola çıkarak yapılan çalışmaların da gösterdiği gibi KOBİ’lerde endüstri mühendislerinin gereğinden ve bu endüstri mühendislerinin nasıl çalışmaları ve hangi yetkinliklere sahip olmaları gerektiğinden bahsederek tez sonuçlandırılıyor
In 20.century, it is estimated that small and medium sized companies (SMSC) will be disappeared and big sized companies will be succeeded instead of them. Unfortunately, SMSC entered to 21.century by increasing their importance. The thesis begins with explanation of the reasons of that situation, why are SMSC how important and what is economic importance of SMSC. Then, it is mentioned that SMSC has some advantages and disadvantages because of their organizational structure. It continues with SMSC which are in Turkey have some problems in existing situation and a few solutions gave to those problems. It is tried to show when it is thought about future, what solutions industrial engineering discipline gave about SMSC’s problems which are about production planning and control, quality, cost management, productivity, management and organization. Because of that, both information is gave about SMSC’s problems and suggested solutions and examples from applications are gave. In final section, it is mentioned about decision support systems and advantages for industrial engineering works and SMSC. In conclusion, it is started out that SMSC’s problems are subject of industrial engineering discipline and applications show that industrial engineers are necessary for SMSC. And it is finished by mentioning about how should industrial engineers works in SMSC and which qualificaitions should they have for SMSC.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/5810
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2650.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.