Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5447
Title: Acıgöl’deki Mikrobiyal Çeşitliliğin Ve Bu Türlerin Biyomineralizasyon Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Other Titles: Investigation Of Microbial Diversity Of Lake Acigol, A Hypersaline Lake In Southern Turkey, And Their Influence On Biomineralization In The Lake
Authors: Karagüler, Nevin Gül
Menekşe, Meryem
423163
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Acıgöl
Biyomineralizasyon
Halofiller
Lake Acigol
Biyomineralization
Halophiles
Issue Date: 13-Feb-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : İleri Teknolojiler Programı : Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji Tez Danışmanı : Doç. Dr. Nevin Gül KARAGÜLER Eş Danışman : Doç. Dr. Nurgül Çelik BALCI Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Ocak 2012 ÖZET ACIGÖL’DEKİ MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİĞİN VE BU TÜRLERİN BİYOMİNERALİZASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Meryem MENEKŞE Bu çalışmada, Türkiye’nin güneyinde Afyon, Denizli, Burdur il sınırları arasında yer alan aşırı tuzlu (200g/l) bir karakter gösteren Acıgöl’ün bakteriyel topluluğu belirlenmiş ve bu türlerin biyomineralizasyon üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Acıgöl’den alınan toprak örnekleri kullanılarak %3 ve %6 NaCl içeren Nutrient Broth besiyerinde zenginleştirme kültürleri hazırlanmış ve bu kültürlerden hem tür analizleri hem de biyomineralizasyon deneyleri yapılmıştır. Göldeki bakteriyel çeşitliliğin ortaya koyulması için 16S rDNA PZR ( polimeraz zincir reaksiyonu ) metodu kullanılmıştır. Biyomineralizasyon deneyleri için gölün fizikokimyasal koşulları göz önünde bulundurularak özel bir besiyeri (%1 yeast extract, %0,1 glikoz, %0,5 pepton, % 4,5 NaCl ve 84 mM Mg+2, 11 mM Ca+2 g/L ) dizayn edilmiş ve deneyler dört farklı sodyum sülfat (Na2SO4) konsantrasyonu ( 0, 14, 28, 56 mM Na2SO4) olacak şekilde kurulmuştur. Hazırlanan besiyerleri zenginleştirme kültürleriyle aşılanmış ve 30°C’de 180 rpm’de çalkalamalı olarak inkübe edilmiştir. Oluşan mineraller saflaştırılarak XRD ve SEM ile karakterize edilmiştir. Deneyler sonucunda Acıgöl’de Halomonas, Idiomarine, Virgibacillus ve Uncultured bacteirum gibi halofil (tuz seven) türlerin baskın olduğu görülmüş ve bu türlerin Monohidrokalsit, Dypingite, Struvite, Hidromanyezit gibi minerallerin oluşumunda etkili olduğu kontrollü deneylerle gösterilmiştir.
University : Istanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Advanced Technologies Programme : Molecular Biology-Genetics and Biotechnology Supervisor : Doç. Dr. Nevin Gül KARAGULER Degree Awarded and Date : MSc – January 2012 ABSTRACT INVESTIGATION OF MICROBIAL DIVERSITY OF LAKE ACIGOL, A HYPERSALINE LAKE IN SOUTHERN TURKEY, AND THEIR INFLUENCE ON BIOMINERALIZATION IN THE LAKE Meryem MENEKSE In this study, Lake Acigol’s bacterial population was determined and these microorganisms influence on biomineralization is exhibited. Lake Acigol which is located between Afyon, Denizli and Burdur city boundaries and located in southern Turkey, is characterized by its high salinity concentration (200 g/l). Sediment samples were collected from Lake Acigol and enrichment cultures which were consist of 3% and 6% NaCl containing Nutrient Broth and sediment samples were carried out. Enrichment cultures were used for both determinations of bacterial population and biomimeralization experiments. Bacterial population was determined by 16S rDNA PCR (Polymerase Chain Reaction) method. A Special medium (%1 yeast extract, %0,1 glikoz, %0,5 pepton, % 4,5 NaCl ve 84 mM Mg+2, 11 mM Ca+2 g/L ) were designed for biomineralization experiments according to physicochemical conditions of Lake Acigol and experiments were carried out four different sodium sulfate ( Na2SO4) concentration (0, 14, 28, 56 mM Na2SO4). Prepared medium were inoculated with sediment samples and incubated at 30°C, with 180 rpm by shaking. Biominerals were purified and characterized by XRD and SEM. According to results, Halomonas, Idiomarine, Virgibacillus and Uncultured bacteirum are dominant in Lake Acigol and these microorganism were effective on producing biominerals such as Monohidrokalsit, Dypingite, Struvite, Hidromanyezit.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/5447
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12268.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.