Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5446
Title: Multiple Skleroz Kuprizon Fare Modelinde Gen Ekspresyonlarındaki Değişikliklerin Gerçek Zamanlı (qrt) Pcr Yöntemi İle Tayin Edilmesi
Other Titles: Determination Of Gene Expression Changes In Multiple Sclerosis Cuprizone Mouse Model With Quantitative Real Time (qrt) Pcr
Authors: Turanlı, Eda Tahir
Terzioğlu, Gökhan
423188
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Multiple Skleroz
Demyelinasyon
Remyelinasyon
Kuprizon Fare Modeli
Oligodendrosit
Oligodendrosit progenitör hücre
CXCR4
NRG1
CNTF
qRT-PCR
Multiple Sclerosis
Demyelination
Remyelination
Cuprizone Mouse Model
Oligodendrocyte
Oligodendrocyte progenitor cell
CXCR4
CNTF
NRG1
qRT-PCR
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Multiple Skleroz, genelde genç erişkinleri etkileyen ve T hücrelerinin, merkezi sinir sistemindeki sinir hücreleri aksonlarının çevresini saran ve hızlı atlamalı (saltatory) iletimi sağlayan myeline karşı otoreaksiyon geliştirdiği otoimmün bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Myelin kaybı, sinirsel iletimde yavaşlamaya ve zaman içinde ölüme sebep olmaktadır. İnsan merkezi sinir sisteminden örnek almak zor olduğu için, MS in işleyişini çalışmak üzere toksin temelli, virüs temelli ya da EAE gibi modeller geliştirilmiştir. Mevcut çalışmada toksin temelli bir model olan, kuprizon modeli kullanılmıştır. Kuprizon, bir bakır şelatörüdür, dolayısı ile sistemde bulunan bakır iyonlarının çökmesine sebep olur.. Kuprizonun diğer bir önemli etkisi ise, besinle karıştırılarak verildiğinde MSS de spesifik olarak corpus callosumda demyelinasyona sebep olmasıdır. Hedef gen olarak seçilen NRG1, CNTF ve CXCR4, merkezi sinir sisteminde myelini oluşturan oligodendrosit hücrelerinin sağkalımında, farklılaşmasında ve oligodendrositleri oluşturan oligodendrosit progenitör (öncül) hücrelerin hasarlı bölgeye göçünde etkili faktörlerdir. Bu faktörlerin ekspresyonundaki değişimin belirlenmesi ile, remyelinasyon ya da myelin onarımındaki rolleri ve uzun süreli kuprizon uygulamasının niçin kronik demyelinasyona sebep olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Böylece, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ya da hastalarda görülen remyelinasyonun arttırılması için önemli bilgiler sağlanmış olacaktır. C57BL 6/J farelerden denek ve kontrol grubu olmak üzere 2 grup oluşturularak, denek grubu %0,2 kuprizon karıştırılmış yem ile kontrol grubu ise normal yem ile beslenmiştir. Kuprizon ile beslemeye 12 hafta boyunca devam edilmiş sonraki 4 haftada ise nırmal besin verilmiştir, 2 haftada bir olmak üzere fareler sakrifiye edilerek beyin örnekleri alınmış ve beyinlerinden RNA izolasyonu gerçekleştirilmiş, RNA nın bir kısmı -80°C de RNA olarak, bir kısmı ise cDNA e çevrilerek -20°C de saklanmıştır. cDNA örnekleri, NRG1, CNTF ve CXCR4 hedef genleri için, 2 referans gen kullanılarak (Gapdh, Pgk1) LightCycler 480 cihazı ve UPL Probe ile qRT-PCR analizine tabi tutulmuştur. Kontrol grubu ile karşılaştırılan denek grubu ekspresyon analizi sonuçlarına göre, NRG1 ekspresyonu ilk 4 haftalık kuprizon uygulaması ile belirgin ölçüde azalırken (p<0,001), 4-12 haftalar arasında aynı düzeyde seyretmektedir (4-10 hafta için p<0,001), 12.haftadan sonra başlangıç düzeyine dönmüştür. CNTF ekspresyonu 0-4. haftalar arasında azaldıktan (p<0,05) sonra 8-12 hafta arasında artarak başlangıç düzeyinin üzerine çıkmış (6-8.hafta p<0,05, 8-10.hafta p<0,001), normal beslenmeye dönüldükten sonra azalarak başlangıç düzeyine inmiştir. CXCR4 ekspresyonu ilk 4 hafta içerisinde düşüş gösterdikten sonra (p<0,05), 6.hafta da maksimum düzeyine ulaşmış (p<0,05), 6-12.haftalar arası dönemde minimum düzeye inmiş (6-10. hafta p<0,005), normal beslenmeye dönüldüğü dönem olan 12-16.hafta döneminde ise başlangıç düzeylerine dönmüştür (p<0,001). 12. hafta sonunda kuprizon yemden çekildikten sonra, NRG ve CXCR4 ekspresyonu artarken, CNTF düşüş göstermiştir. Ekspresyon düzeyindeki değişime bakıldığında, kronik demyelinasyon seyri ile paralellik gösteren hedef genin CXCR4 olduğu düşünülmektedir. CXCR4 ekspresyonundaki değişim, kuprizonun oluşturduğu demyelinasyonun seyri ile paralellik göstermektedir. IFN-&#947; nın CXCR4 ekspresyonunu baskıladığı ve demyelinize bölgede IFN-&#947; salgılandığı bilinmektedir. Dolayısı ile, süreç içerisinde IFN-&#947; miktarının arttığı ve CXCR4 ekspresyonunun bu sebeple baskılandığı düşünülebilir.
Multiple Sclerosis is a demyelination autoimmune disease and generally seem in young adults. T cells attack the myelin sheath of nerve axons in CNS which ensheath and insulate axons. Myelin loss cause neural transmission is slowdown and may cause death in time. Different models are used for MS studies such ase virus based (TMEV), toxin based (cuprizone), autoimmune (EAE) models, because sample isolation from the human central nervous system (CNS) is a hard process. At this study, a toxic demyelination model cuprizone was used. Cuprizone is a copper (Cu) chelator which bind and settle the Cu ions. Aanother important effect of cuprizone is demyelination in CNS (particularly Corpus callosum), if % 0,2 cuprizone mix into chow of the murines. NRG1, CNTF, CXCR4 are target genes of this study and these target genes have important roles in oligodendrocyte survival, maturation and oligodendrocyte progenitor cell migration to the demyelination site. If these factors expression changes are determined, roles in remyelination and causes of chronic demyelination are understood from the their expression change in mice brain with longtime cuprizone exposure, thus new therapies for MS and promotion of remyelination can be developed. C57BL/6j mice are seperated into 2 group which are subject and control. Sbuject group is fed with %0,2 cuprizone mixed chow for 12 weeks and after 12 weeks, they fed with normal chow for 4 weeks. Control group is fed with normal chow for 16 weeks. Mice are sacrified once two weeks, and brain is dissected. RNA isolated from brains, a part of RNA keep in -80°C, a part of RNA turn into cDNA and keep at -20°C. cDNAs ara analyzed with upl probe qRT-pcr for CNTF, NRG1 and CXCR4 target genes. Gapdh and Pgk1 are used as reference genes. Lightcycler 480 and Universal Probe Library probes used for qRT-PCR. According the qRT-PCR results which are compared with control group, NRG1 gene expression significantly decrease after 4 weeks of cuprizone treatment (p<0,001), but almost not change in 4-12. weeks period (4-10. week p<0,001). After the 12. week, cuprizone replace from the chow and NRG1 expression increase to the initial level. CNTF expression decrease in first 4 weeks (p<0,05), but increase in 8-12 weeks of cuprizone treatment (6-8. weeks p<0,05 8-10 weeks p<0,001) . After the 12. week , CNTF expression level decrease to initial level. Similarly, CXCR4 expression decrease in 0-4. week period (p<0,05), and reach maximum level at 6th week (p<0,05). In 6-12th week period (6-10. weeks p<0,005), CXCR4 expression decrease and reach the minimum at 12th week. At 12th week, cuprizone replace from the chow and CXCR4 expression level increase to the initial level in 4 weeks (p<0,001). Only CNTF gene expression level decrease after the 12th week, NRG1, CXCR4 level increase after the 12th week. CXCR4 expression change pattern correlate with acute demyelination to chronic demyelination transition. CXCR4 expression pattern is almost similar with Cuprizone Demyelination pattern. Possibly, Interferon gamma cause the decrease in CXCR4 expression. Previous studies show that, damaged astrocytes release IFN &#947; and macrophages are called with IFN&#947; to the demyelination site for phagocytosis of demyelination wrecks and IFN&#947; is detected in corpus callosum for cuprizone model.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/5446
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12261.pdf3.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.