Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5368
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTüter, Melektr_TR
dc.contributor.authorYılmaz, Sezintr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T19:10:34Z-
dc.date.available2015-06-15T19:10:34Z-
dc.date.issued2011-01-04tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5368-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Acetobacter xylinum DSM 2004 tarafından bakteriyel selüloz sentezlenmesi için gerekli optimum fermentasyon süresi belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda Acetobacter xylinum DSM 2004’ün optimum büyüme süresi ve bakteriyel selüloz üretim süresi 10 gün olarak saptanmıştır. Daha sonra farklı karbon kaynakları kullanılarak bakteriyel selüloz üretimi değerlendirilmiştir. Besi yerine eklenen glikoz, fruktoz, mannitol, sukroz ve laktoz gibi basit şekerler içerisinde en yüksek verimin sukroz içeren besi yeri kullanıldığında elde edildiği görülmüştür. Karbon kaynaklarının etkisinin araştırılmasına ek olarak, Acetobacter xylinum DSM 2004 kullanılarak statik kültürde melaslı besi yerinde bakteriyel selüloz verimi araştırılmıştır. Melastaki safsızlıklardan kurtulmak amacıyla melasa ön işlem uygulanmasına rağmen, elde edilen bakteriyel selüloz verimi basit besi yerine kıyasla daha düşüktür. Yapılan farklı başlangıç şeker konsantrasyonuna sahip melaslı besi yeri deneylerinde en yüksek verim, başlangıç şeker konsantrasyonu 20 g/L ve 40 g/L olduğunda elde edilmiştir. Bu sonuçlara dayanılarak bakteriyel selüloz üretiminde düşük melas konsantrasyonlu besi yerlerinin kullanılması gerektiği görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, optimum time for the production of cellulose by Acetobacter xylinum DSM 2004 were determined under static cultures. Optimum time course of growth of Acetobacter xylinum DSM 2004 and cellulose production was obtained as 10 days. The production of bacterial cellulose using different carbon sources was also evaluated. Among simple sugars such as glucose, fructose, mannitol, sucrose and lactose, sucrose gave the highest yield. In addition, bacterial cellulose production by Acetobacter xylinum DSM 2004 using molasses medium was also carried out in static culture. Although the molasses was subjected to pretreatment to enhance the bacterial cellulose production, bacterial cellulose production was lower compared with defined media. Among the experiments performed with different initial sugar concentrations using molasses medium, bacterial cellulose production was maximum at sugar concentrations of 20 g/L and 40 g/L. These results indicate that maintaining a lower molasses concentration is essential for bacterial cellulose production.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAcetobacter xylinumtr_TR
dc.subjectBakteriyel Selüloztr_TR
dc.subjectMelastr_TR
dc.subjectAcetobacter xylinumen_US
dc.subjectbacterial celluloseen_US
dc.subjectmolassesen_US
dc.titleAlternatif Besin Yan Ürünlerinden Bakteriyel Selüloz Üretimitr_TR
dc.title.alternativeBacterial Cellulose Production From Alternate Feed Stocksen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojitr_TR
dc.contributor.departmentMolecular Biology and Geneticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7075.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.