Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5368
Title: Alternatif Besin Yan Ürünlerinden Bakteriyel Selüloz Üretimi
Other Titles: Bacterial Cellulose Production From Alternate Feed Stocks
Authors: Tüter, Melek
Yılmaz, Sezin
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Acetobacter xylinum
Bakteriyel Selüloz
Melas
Acetobacter xylinum
bacterial cellulose
molasses
Issue Date: 4-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Acetobacter xylinum DSM 2004 tarafından bakteriyel selüloz sentezlenmesi için gerekli optimum fermentasyon süresi belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda Acetobacter xylinum DSM 2004’ün optimum büyüme süresi ve bakteriyel selüloz üretim süresi 10 gün olarak saptanmıştır. Daha sonra farklı karbon kaynakları kullanılarak bakteriyel selüloz üretimi değerlendirilmiştir. Besi yerine eklenen glikoz, fruktoz, mannitol, sukroz ve laktoz gibi basit şekerler içerisinde en yüksek verimin sukroz içeren besi yeri kullanıldığında elde edildiği görülmüştür. Karbon kaynaklarının etkisinin araştırılmasına ek olarak, Acetobacter xylinum DSM 2004 kullanılarak statik kültürde melaslı besi yerinde bakteriyel selüloz verimi araştırılmıştır. Melastaki safsızlıklardan kurtulmak amacıyla melasa ön işlem uygulanmasına rağmen, elde edilen bakteriyel selüloz verimi basit besi yerine kıyasla daha düşüktür. Yapılan farklı başlangıç şeker konsantrasyonuna sahip melaslı besi yeri deneylerinde en yüksek verim, başlangıç şeker konsantrasyonu 20 g/L ve 40 g/L olduğunda elde edilmiştir. Bu sonuçlara dayanılarak bakteriyel selüloz üretiminde düşük melas konsantrasyonlu besi yerlerinin kullanılması gerektiği görülmüştür.
In this study, optimum time for the production of cellulose by Acetobacter xylinum DSM 2004 were determined under static cultures. Optimum time course of growth of Acetobacter xylinum DSM 2004 and cellulose production was obtained as 10 days. The production of bacterial cellulose using different carbon sources was also evaluated. Among simple sugars such as glucose, fructose, mannitol, sucrose and lactose, sucrose gave the highest yield. In addition, bacterial cellulose production by Acetobacter xylinum DSM 2004 using molasses medium was also carried out in static culture. Although the molasses was subjected to pretreatment to enhance the bacterial cellulose production, bacterial cellulose production was lower compared with defined media. Among the experiments performed with different initial sugar concentrations using molasses medium, bacterial cellulose production was maximum at sugar concentrations of 20 g/L and 40 g/L. These results indicate that maintaining a lower molasses concentration is essential for bacterial cellulose production.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5368
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7075.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.