Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5239
Title: Kontrol Sistemleri İçin Bulanık Pıd Kontrolörlerin Genetik Algoritmalar Yardımıyla Ayarlanması
Other Titles: Tuning Of Fuzzy Pid Controllers By Genetic Algorithms For Control Systems
Authors: Gürleyen, Fuat
Karaoğlan, Ömer Güvenç
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: PID kontrol
genetik algoritmalar
bulanık mantık
PID control
genetic algorithms
fuzzy logic
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Genetik algoritmaların bulanık mantık kontrolörü (FLC) tasarımında kullanılması konusunda literatürde birçok değişik yöntem mevcuttur. Bu tez çalışmasında kullanılan yöntemde genetik algoritmalar, kullanılan bulanık mantık kontrolöründeki ölçekleme katsayılarının ayarlanmasında, kullanılan üçgen tipi üyelik fonksiyonlarının sayısının ve tepe noktalarının belirlenmesinde ayrıca kural tabanının oluşturulması aşamalarında kullanılmaktadır. Kullanılan bu yöntemin başarımını görmek için Matlab m-dosyaları (m-files) ve Simulink modelleri oluşturularak simülasyonlar yapılmış, sonuçlar katsayıları genetik algoritmalar tarafından ayarlanan klasik-PID kontrolör ve sabit FIS yapısına sahip, ölçekleme çarpanları genetik algoritmalar tarafından ayarlanan bulanık mantık kontrolörü ile karşılaştırılmıştır.
There are so many methods in the literature regarding the use of genetic algorithms for the design of fuzzy logic controllers (FLCs). In this thesis, genetic algorithms are used to tune the controller s scaling coefficients, finding the number and peak points of triangular membership functions and composing the rule base stages. To evaluate the performance of this method simulations have been made by using Matlab m-files and Simulink models, the results have been compared with classical-PID controller whose coefficients have been tuned by genetic algorithms and fuzzy logic controller, which has a constant FIS, has its scaling factors been tuned by genetic algorithms.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5239
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7112.pdf664.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.